Ø M Fjeld er engasjert av Stange kommune i arbeidet med et nytt byggetrinn på Hoberg barneskole. Prosjektet skal utføres som en totalentreprise, det vil si at Ø M Fjeld påtar seg totalansvaret for både prosjektering og utførelse. Utbyggingstrinnet omhandler en større utvidelse av bygningsmassen på skoleområdet, hvor målet er å tilrettelegge for tre paralleller fra 1. til 7. trinn. Barneskolen blir etter utbyggingen dimensjonert for til sammen 630 elever og 60 ansatte, i tillegg til skolefritidsordning med kapasitet på 350 elever.

 Det skal etableres et nytt og større skolebygg. Dette vil erstatte dagens sør-vestlig skolefløy og frittliggende bygninger i sør-vest (dagens 2-3.trinnsbase i 97-bygget og 1.trinnsbase i gamle Holmlund barnehage). Opprinnelig skolebygg fra 1976, som er dagens 4-5.trinn, skal rehabiliteres. Utbyggingen medfører samtidig fornyelse av dagens uteoppholdsareal og rehabilitering av adkomstvei og hovedparkering.