Organisering av tjenester som BPA, forutsetter at bruker eller en nærstående har tilstrekkelige ressurser og funksjonsevne, og påtar seg oppgavene og ansvaret som følger arbeidslederrollen. Dersom ikke brukeren selv eller en annen person kan ivareta den daglige arbeidsledelsen, kan ordningen ikke defineres som brukerstyrt. I slike tilfeller må tjenestene organiseres på en annen måte.  

Arbeidsleder skal lede i henhold til gjeldende lover og avtaleverk, og det forutsettes at arbeidsleder har kjennskap til de grunnleggende reglene om arbeidsmiljø og ansattes rettigheter. Det vil si at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen, herunder organisering og innhold i tjenesten i tråd med ditt behov og vedtak, og for å sikre ansattes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. Viktige elementer i arbeidslederrollen er opplæring og veiledning av assistenter, medvirkning ved valg av assistenter/ansettelser, sette opp og følge arbeidsplaner, kontrollere timelister og sørge for vikarer ved ferieavvikling og sykdomsfravær.  

Arbeidslederrollen er ulønnet, og kommunen betaler ingen lønn eller godtgjørelse for oppgaver knyttet til arbeidsledelse.