Kommunen skal ha tilbud om å organisere tjenestene som brukerstyrt personlig assistanse. En forutsetning for rett til personlig assistanse er at brukeren 
har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd.

Brukere som oppfyller kriteriene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d har krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 

Rettigheten gjelder personer under 67 år som har et langvarig (over 2 år) behov for personlig assistanse eller avlastning for barn i minst 32 timer per uke. 
Rettigheten gjelder også hvis behovet er over 25 timer per uke (men mindre enn 32 timer per uke) hvis det ikke medfører vesentlig økt kostnad for kommunen å 
organisere tjenestene som en BPA- ordning.