Hovedregel for betaling ved langtidsplass:

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp betaler du vanligvis 75 % årlig. Et fribeløp som er ca kr 9000 trekkes fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingens størrelse begrenses slik at du har igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp + fribeløpet til eget forbruk.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

For ytterligere spørsmål kontakt Sissel Langnes tlf 62562254.