Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten av eget tiltak ved alvorlig bekymring og er et selvstendig og personlig ansvar.

Offentlige myndigheter og yrkesutøvere som har yrkesbestemt taushetsplikt, plikter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, å gi informasjon til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

I stange kommune har vi en egen prosedyre « fra bekymring til melding» som kan gi veiledning om hvordan man går frem.

Hva skjer når jeg melder fra?

Meldinger til barneverntjenesten blir gjennomgått snarest og senest innen en uke.
Etter gjennomgang av meldingen vil det bli bestemt om saken skal undersøkes videre i henhold til
Lov om barneverntjenester § 4-3, eller om den skal henlegges. Alle som melder får en tilbakemelding fra barneverntjenesten om at meldingen er mottatt.

Hva får melder vite i etterkant?

Dersom meldingen kommer fra en offentlig instans skal barnevernet gi tilbakemelding om hvorvidt det er åpnet en undersøkelse. Dersom det opprettes undersøkelse skal den offentlige instansen få en ny tilbakemelding når undersøkelsen er avsluttet med opplysninger om saken er henlagt, eller om barnevernet følger opp saken videre.

Bekymringsmelding