Fra våren og utover høsten har vegingeniør Maria Johnsen ekstra fokus på frisikt, og kjører rundt på de kommunale vegene i Stange og sjekker at kravene  er oppfylt. Dette gjelder spesielt vegetasjon, men også gjerder og andre installasjoner som hindrer frisikten og dermed kan gå ut over trafikksikkerheten.

Klare regler

Stange kommune følger minimumskravet, som også gjelder for private avkjøringer. Dette innebærer blant annet at ved en veg som har en hastighet på 30km/t så skal man stå 4m inn i sidevegen, regnet fra vegkant til hovedvegen, og kunne se 20m både oppover og nedover hovedvegen. Da skal man se et objekt på 0,5m høyt langs vegkanten på hovedvegen.

Kravet til frisikt innebærer at boligeiere må sørge for at hekker og busker i avkjørsler, og mot kryss i offentlig veg, ikke er høyere enn 50 cm over gateplan. Dette gjelder også tette gjerder eller andre tette installasjoner som hindrer frisikt.

- Er man i tvil om kravene er oppfylt kan man kontakte kommunen for en befaring og råd, sier Johnsen.

Hun understreker at kravene er satt for å ivareta trafikksikkerheten, spesielt for de myke trafikantene og blant annet for at skolebarn skal kunne ferdes sikrere på vegen.

Kan få brevFrisikt veg

Selv om hovedtyngden av tilsyn er fra våren og utpå høsten, er det fokus på frisikt hele året. Man vil derfor kunne motta krav om fjerning/flytting ellers i året også dersom frisikten ikke er ivaretatt.

- Utover kravet til frisikt er det også et krav om at drift og vedlikehold skal kunne gjennomføres uten at vegetasjon eller andre installasjon er til hinder for dette. Det samme med synligheten for skilt og gatelys, sier Johnsen

Dersom kravene ikke er oppfylt vil du som boligeier kunne motta et brev fra kommunen hvor du pålegges at kravene innfris.

- Brevet kan for enkelte oppfattes litt skremmende og tydelig, og noe strengt i formen sier Johnsen.

Men hun understreker at dette er nødvendig for å tydeliggjøre hvilke plikter boligeiere har for å sikre trafikksikkerheten ved sin eiendom. Det opplyses også om at dersom boligeier selv ikke etterkommer kravene, blir kommunen nødt til å sørge for at kravene innfris. Boligeier vil da motta faktura for det arbeidet kommunen har gjort.

- Det er også viktig at både de som har mottatt brev, og de som ikke har mottatt brev, tar en sjekk på sin eiendom med tanke på trafikksikkerhet, synlighet til skilt og gatelys, og med tanke på de som blant annet skal brøyte.  Kommer brøytebilen frem uten at det henger vegetasjon i vegen, sier hun.

Frisikt vegeneI tillegg må vegetasjon holdes innenfor egen eiendom og sørge for at den holdes innenfor kravene fortløpende, og ikke kun når man mottar brev fra kommunen. Dette er viktig for å sikre trafikksikkerheten til de som ferdes langs vegen, og spesielt nå i høstmørke.

Så langt i høst er det sendt ut 49 varsel, primært i Bekkelaget/Sandvika og det gjenstår fortsatt en del. Dette er kun de som går på frisikt, og ikke de som er til hinder for drift og vedlikehold eller som hindrer sikt for skilt/gatelys ol. Disse vil bli sendt ut fortløpende utover høsten, dersom boligeier selv ikke ordner dette.  De fleste, 90%, som mottar brev hører hun ikke noe fra og utfører selv jobben.

Mer fokus

- Noen har spørsmål og ønsker mer veiledning, mens en liten andel må kommunen inn og gjøre jobben for å sende faktura. Dette er ikke noe kommunen ønsker, da det tar tid og ressurser fra andre drift og vedlikeholdsoppgaver, sier Johnsen.

Selv om det er sendt ut endel brev, opplever hun at det har blitt mer fokus på dette blant boligeiere i Stange og at folk har blitt flinkere til å ivareta trafikksikkerheten, ved å sørge for frisikt i tilknytning til egen eiendom. Selv om det kan føles trist å ta ned den fine hekken har de aller fleste likevel forståelse for at trafikksikkerheten må ivaretas og at ivaretakelsen av frisikt har stor betydning.

Johnsen mener også at situasjonen er bedre i Stange enn andre steder, og berømmer Stanges innbyggere for det.