Representanter fra flere partier sa seg glade over forslaget om at det ikke skal være lov å bruke mobil i skolen, heller ikke i friminuttene.

Bedre skolemiljø

Ved barneskolene i Stange er det en etablert praksis at mobilene skal ligge avslått i sekken gjennom hele skoledagen. Ved to av ungdomsskolene er det tillat å bruke mobiltelefon i friminutter, mens en ungdomsskole praktiserer et mobilforbud gjennom hele skoledagen.

Nå blir det totalforbud i alle skolene.

I høringsuttalelsene har foreldre, ansatte og Utdanningsforbundet signalisert at de ikke ønsker mobilbruk i friminuttene.  Det er også nasjonale anbefalinger på strenge regler for mobilbruk for mindre forstyrrelser av undervisninga og for å styrke skolemiljøet.

En av de som støttet dette var Kjell Bjørseth (KrF).

- Det er kjempefint at det blir en mobilfri skole, sa han.

Lars Alhaug (Sp) var opptatt av at en måtte finne ordninger for de som var avhengig av telefonen av medisinske grunner.

DiskusjonAne Guro Skaare-Rekdal (NL) foreslo at Stange-skolene fortsatt skulle ha mulighet til å bruke anmerkninger.

Det var mer diskusjon om forslaget om å fjerne anmerkninger i skolen. Forslaget var blant annet begrunnet med at  analyser viste at anmerkningspraksisen har flere svakheter, som hvilken type elev som får anmerkninger i Stangeskolen i dag. Noen få får veldig mange.  Anmerkninger viser heller ikke underliggende årsakene. Dette har ført til behovet for å se på alternativer til anmerkninger for å støtte elevenes atferd og trivsel på en mer effektiv og rettferdig måte.

I kommunestyret foreslo Nærmiljølista å opprettholde muligheten for å beholde anmerkninger. Representanten Ane Guro Skaare-Rekdal mente at for gjennomsnittseleven kan anmerkning være en mild konsekvens som kan ha oppdragende effekt. Hun ønsket likevel velkommen metoder for å bedre ivareta sårbare elever.

Fungerende ordfører Truls Gihlemoen (Frp) foreslo å fjerne ordet anmerkninger, men at skolen beholdt virkemidlene de hadde og at lærerens rolle ikke ble svekket.

Forslaget var som følger:

"Brudd på skolereglene skal følges opp med veiledning og samtaler med elevene, der fokuset er på å forstå hva som ligger bak atferden. Barn og unges atferd har alltid en årsak. Atferd må forståes som et språk og som et uttrykk for noe. Felles for alle barn og unge er behovet for å bli sett for hvem de er, ikke hva de gjør".  

Gihlemoens forslag ble vedtatt med 24 mot ni stemmer. Nærmiljølista, Pensjonistpartiet, MDG, Bygdelista og en fra KrF stemte for å beholde muligheten for anmerkning.

ØkonomiKommunestyret i Stange.

Kommunestyret fikk også en orientering om årsresultatet som viste et driftsunderskudd på 13,1 millioner kroner. Det var 55 millioner kroner bedre enn det som lå til grunn i revidert budsjett. Virksomhetene brukte samlet sett mindre enn budsjett, men at forhold utenfor kommunens kontroll som pensjon og skatteinntekter påvirket resultatet.

Her jobbes det med tiltak for å styrke økonomien framover.

Kommunens gjeld økte med 287 millioner kroner i 2023. Det er flere tunge investeringsprosjekter som trinn 2 ved Hoberg skole og ny Stange ungdomsskole.