Statistisk Sentralbyrå har publisert de siste befolkningstallene. Og det viser gode nyheter for Stange.

God vekstOrdfører Bjarne Christiansen

Fra forrige kvartal har nemlig antallet innbyggere økt med hele 116. Hittil i år har antallet innbyggere økt med 139. Det skyldes først og fremst en god tilflytting til kommunen. Men Stange har også utmerket seg over en lengre periode med fødselsoverskudd: Sist kvartal var det riktig nok minus to i forholdet mellom døde og fødte, men i 2022 samlet sett er Stange den eneste kommunen i på Hedmarken som ikke har et fødselsunderskudd. Faktisk har Stange hatt et fødselsoverskudd i de tre siste årene.

Ordfører Bjarne Christiansen er godt fornøyd med tallene.

Det er god grunn til å glede oss over de ferske befolkningstallene.  

Han mener at for Stange som en del av Hamerregionen er dette gode nyheter. 

- Hamarregionen samlet, kommer igjen veldig godt ut. Regionen vokser med 545 innbyggere i løpet av de siste 3 månedene. Innlandet vokser samla sett med 1152 personer (+ 0,31%).  Hamarregionen alene står altså for halvparten av befolkningsveksten i hele Innlandet. Stange vokser nå også litt mer enn nabokommunen vår i sør, Eidsvoll (134 innbyggere og + 0,49 %). 

Krigen i Ukraina

Christiansen gleder seg spesielt over fødselstallene:

- Det er også verdt å merke seg at i Stange over tid har hatt mest stabil og positiv naturlig tilvekst i befolkningen, - altså en balanse mellom fødte og døde. Dette må vi se i lys av at Norge under ett ikke har hatt så lave fødselstall på 25 år, som nå, sier ordføreren.

Men han understreker at det er viktig å vite hva tallene måler:

- Bak de nye tallene ligger også perioden med betydelig innvandring av ukrainske flyktninger. Det gjør også store utslag i vår region og medvirker både til de positive veksttallene og til litt ujevne utslag, kommunene imellom, sier Christiansen.

En motor

Men han mener tallene uansett viser hvor viktig Hamarregionen er for å holde befolkningstallene i fylket oppe, og hvilken betydning regionen har for framtidig verdiskapning.

De forteller oss dessuten hvor viktig det er å holde fast på de langsiktige tankene og strategiene for utvikling i kommunene og regionen samlet.  Dette har våre fire kommuner utviklet over lang tid og dette virker godt sammen med nasjonale infrastrukturtiltak inn i vår region.  Vi har nå etableringer, utbyggingsaktivitet og investeringer i stangebygda som vi ikke har sett tidligere.

Ordføreren mener det er viktig at Stange fortsetter sitt eget utviklingsarbeid, samtidig som kommunen skal bidra aktivt inn i det felles regionale arbeidet med nabokommunene og andre viktige utviklingsaktører.

- Dette fordi det er viktig fordi det skaper aktivitet, jobber, gode utdanningsmuligheter og gode oppvekstvilkår i Stange og i hele regionen vår.