I forbindelse med omstillingsarbeidet i Stange kommune, ba kommunestyret administrasjonen utrede en framtidig organisering av ungdomsarbeidet i kommunen. Prosjektet skulle gi en innsparing på en million kroner ved ungdomshuset i Ottestad.

Ungdomskoordinator

Rapporten er nå klar. Et hovedbudskap er at en ønsker å nå ut til en større del av Stange, og at ungdommene skal være med på å utforme tilbudet selv, på tvers av sektorer og avdelinger.

Her er noen av hovedtrekkene:

  • Opprettelse av en ungdomskoordinator som overføres fra Stangehjelpa
  • Det framtidige ungdomstilbudet i Stange skal bestå av faste møteplasser og ulike pop-up-tilbud med arenaer for egenorganisert aktivitet. De skal være geografisk spredt og utformes sammen med brukerne sjøl.
  • Klubbdriften på ungdomshuset i Ottestad videreføres i sin nåværende form og bemanning fram til sommerferien 2023. Antallet årsverk her går fra 1,88 til 0,44. Men det opprettes samtidig en 100 prosent stilling som ungdomskoordinator.

Styrket tilbud

- Det er et komplekst oppdrag vi har gjort vårt beste for å finne løsninger på, sier kultursjef Kjersti Krageberg.

Hun sier at oppdraget har vært krevende også fordi det berører ansatte.

Hun legger ikke skjul på at for noen vil tiltakene være positivt, for andre negativt ved at tilbud reduseres . Men hun mener ungdomstilbudet samlet sett vil komme styrket ut.

- Vi vil bygge ut nye tilbud, og det skjer over tid. Flere steder i kommunen er det snakk om å opprette faste møteplasser i tillegg til mer pop-uptilbud.

For å nå ut med informasjon om tilbudet, vurderes det også å etablere en egen ungredaksjon. Dessuten skal kommunen se hvilke muligheter som finnes for transport.

Jacob Amir Bhanji Bustnes og Lina Khaldoun Alzoubi er elever ved Stange ungdomsskole. De er klare på hva de først og fremst ønsker seg:  Et lokale der der de kan være på kveldstid og helger hvor de bare kan prate eller gjøre lekser sammen.

- Vi vil gjerne ha et sted der vi ikke må være stille, sier Lina. 

Jacob mener at retro og bruktmarkeder der ungdom kan kjøpe og selge hadde blitt populært.

- Det er bærekraftig og en kan også tjene penger da, sier han.

Dette er målet

  • Møteplasser: Lage trygge, stabile og inkluderende arenaer med fokus på sosialt samvær, inkludering og for å gjøre Stange til en trygg og attraktiv kommune for familier og unge.
  • Meningsfull fritid: Bygge identitet, livsglede og livsmestring, kunnskap, tilhørighet, deltagelse, demokrati.
  • Medvirkning, utvikling og dannelse: Bli introdusert for forskjellige aktiviteter og kulturuttrykk, være med i planlegging og utføring fordi medvirkning gir økt kunnskap og kompetanse, engasjement, og tilhørighet til nærmiljøet. Skape framtidas borgere.
  • Utjevning: Motvirke og forebygge utenforskap, og utjevne sosiale ulikheter.
  • Folkehelseperspektivet: Forebygge utfordringer knyttet til bl.a. ensomhet og psykisk uhelse, rusproblematikk og kriminalitet.