Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er stramt, og legges fram med et negativt netto driftsresultat. Det betyr at budsjett- og økonomiplanen må salderes med fond. Til tross for trange økonomiske rammer, har det vært nødvendig å innarbeide flere tiltak.

- Det omhandler stillinger innenfor skoler, barnevern og skolehelsetjeneste. Innenfor helse- og mestring er det lagt inn stillinger for å styrke demensforløpet. Videre er det lagt inn midler til læringsbrett, læremidler, velferdsteknologi og økt satsning på ung arena, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. 

Det er foreslått rammereduserende og inntektsøkende tiltak gjennom reduserte strømkostnader, generell rammereduksjon i virksomheter og staber og det er foreslått å utrede strukturendringer innenfor SFO ved de minste skolene for å sikre en mer effektiv drift.

- Det er mye som er positivt i Stange, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen. Til tross for at Stange har hatt lite økonomisk handlingsrom, viser Kommunebarometeret positiv utvikling. De siste 5-6 årene har kommunen vært blant de beste i landet innenfor flere tjenesteområder. Dette bekrefter at kommunes mange ansatte bidrar på en svært god måte til det beste for våre innbyggere. 

Befolkningsvekst – en kommune i vekst 

Det er grunn til å glede seg over at Stange kommune i 3. kvartal 2023 passerte 21.500 innbyggere! Også i 2023 ligger det an til et fødselsoverskudd i kommunen. Dette er gode nyheter, og viser at Stange er en attraktiv kommune å bosette seg i. 

Hovedutfordringer

Stanges demografiutvikling viser en økende andel eldre i årene som kommer. Forventet utvikling vil gi økt behov innen helse- og mestring. 
Innenfor oppvekst er det også økende behov. Antall elever med særskilte behov og antall barn og unge med stort koordineringsbehov øker.

- Arbeidet med å dreie ressursbruken for å møte endret demografi vil kreve gode og viktige prioriteringer i årene som kommer, sier kommunedirektøren.

Investeringer

Investeringsbudsjettet for de neste fire årene er ambisiøst. Kommunedirektøren har foreslått å utsette investeringer for å holde utgifter til renter og avdrag så lavt som mulig. I forslag til investeringsplan er det i 2024 videreført midler til ferdigstilling av Hoberg skole og Nye Stange ungdomsskole. I tillegg er det foreslått innarbeidet midler til oppstart av ombygging av Stange skole i 2024.  

Det er foreslått å avsette midler til to mulighetsstudier i 2024; ved Stange helse– og omsorgssenter knyttet til institusjonsplasser og bygging av forsterket bofellesskap. Når dette arbeidet er ferdig i løpet av 2024 vil det være nødvendig å gå inn i viktige prioriteringer mellom framtidige investeringsprosjekter for å sikre en bærekraftig økonomi. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027