Marita er ansatt i 100 prosent stilling i Helsetjenester i hjemmet fra 1. desember.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nye oppgaver og utfordringer i en virksomhet som verdsetter kompetanse og hvor jeg trives veldig godt. I tillegg har jeg kollegaer i hjemmesykepleien som er kunnskapsrike, motiverende å arbeide med og er gull verdt, sier Marita.

Opplæring og veiledning

Hennes arbeidsoppgaver vil omfatte kartlegging og undersøkelser, veiledning og oppfølging av pasienter med komplekse og sammensatte helseutfordringer. Arbeidet skje i samarbeid med øvrige ansatte i tjenesten, fastleger, pårørende og andre aktuelle fagpersoner. I tillegg vil hun samarbeide med fagutviklingssykepleier om opplæring og veiledning av kollegaer.

Vi har mange pasienter i hjemmesykepleien med flere sykdommer. Det er ikke uvanlig med et komplekst sykdomsbilde hvor personen har kognitiv svikt, diabetes, hjerte-karsykdommer eller kols og samtidig bruker mange medisiner samtidig, sier hun.

Det betyr at pasienten bruker flere medisiner samtidig noe som kan gi en negativ effekt.

Kan bli sjuke

Når disse brukerne får et funksjonsfall, forverring av kroniske sykdommer, utvikler risiko for underernæring eller opplever økende falltendens kan symptombildet og helhetssituasjonen være utfordrende for helsepersonell å få oversikt over, sier hun.

Maritas  oppgave blir å gå grundig inn i situasjonen til disse pasientene, og bruke kliniske undersøkelser og kartleggingsskjemaer som støtte i vurderingen og oppfølgingen. Denne informasjonen brukes i en sykepleierfaglig sammenheng. Det skjer i samarbeid med både pasient, pårørende og annet fagpersonell. Det skal  bidra til en mer effektiv og helhetlig behandling av den syke.