Grunnlag for forhandlingene er Detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli - Åkersvika i Stange kommune, Plan ID 3413 329.

Parter i forhandlingene er Stange kommune og Bane Nor SF. Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanens kapittel 7 stiller krav til opparbeidelse av krysningspunkt ved Østre Volla med tilhørende veganlegg. 

Formålet med utbyggingsavtalen er å regulere ansvar for finansiering, prosjektering og opparbeidelse av tiltakene i henhold til rekkefølgebestemmelsen, samt å  fordele ansvar for flytting og eventuell oppgradering av teknisk infrastruktur på strekningen Kløvstad til Stange jernbanestasjon som er nødvendig som følge av tiltakene.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalen kan fås ved henvendelse til kommuneadvokat Anborg Bogsti på epost; anborg.bogsti@stange.kommune.no, eller til telefonnummer 908 50 845.