Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden skal være minst 6 uker jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planforslaget er utarbeidet av Envidan AS (forslagsstiller) på vegne av Scanpole AS i samarbeid med Treimpregneringen Eiendom AS (tiltakshaver). Hensikten med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende. Linjevegen planlegges stengt for allmenn ferdsel gjennom industriområdet og det etableres en gang- og sykkelveg rundt området. Gang- og sykkelvegen går fra Linjevegen i nord, sørover mot Rørosbanen og videre østover mot dagens planovergang ved Fjellvegen. Strekningen langs Rørosbanen vil være et midlertidig tiltak i påvente av at det i fremtiden blir etablert planskilt kryssing ved Skauvegen iht. avsatt trasé i kommuneplanens arealdel.

Plandokumenter

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes ved å gå inn på fanen «gi tilbakemelding» i arealplaner eller sende til Postboks 214, 2336 Stange og post@stange.kommune.no innen 15. januar 2024.

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer utført, før planforslaget legges frem til politisk sluttbehandling i planutvalget og kommunestyret.