Om tjenesten
Kort beskrivelse Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter. Stønaden vil variere ut i fra dine personlige forhold, familiesituasjon, husstandens størrelse, barn, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring og stønaden har derfor som mål å gjøre deg selvhjulpen og selvforsørgende. Hovedregelen er at økonomisk stønad gis som bidrag. Økonomisk stønad kan også gis som lån, garanti for lån og i form av varer og tjenester.
Målgruppe
De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldene økonomiske rettigheter og som ellers fyller vilkårene for hjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV.
Kriterier/vilkår Før du kan få økonomisk stønad, må du ha utnyttet alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Økonomisk stønad ytes og utmåles på bakgrunn av en konkret og individuell vurdering av den enkeltes helhetlige situasjon og faktiske behov. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Vilkår kan være aktuelt i mange ulike tilfeller, blant annet for å redusere utgifter og øke inntekter. Helt sentralt er vilkår for å styrke dine muligheter for å bli selvforsørget gjennom arbeid. Vilkåret kan for eksempel være at du er aktiv arbeidssøker.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til NAV Stange
Postboks 44
2336 STANGE
Saksbehandlingstid NAV skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV Stange. I klagen gjør du rede for hva du ønsker endret i vedtaket og begrunner dette. Nav-kontoret plikter å gi deg veiledning i forbindelse med eventuell klage.
Hvis vedtaket ikke omgjøres oversendes saken til Fylkesmannen som er klageinstans.
Annen informasjon

Saksbehandling

NAV-kontoret skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse.  Det skal foretas en konkret individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken og hvordan disse skal dokumenteres.  Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger for å behandle søknaden vil NAV etterspørre dette.  Opplysningene skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med deg.  Søknaden skal vurderes individuelt, og både innvilgelse og avslag skal begrunnes i et vedtak.  

For mer informasjon se www.nav.no

Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Stange, postboks 44, 2336 Stange
Telefon 55 55 33 33
Epost: nav.kundesenter.hedmark@nav.no
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2014-09-12