Om tjenesten
Kort beskrivelse NAV Stange tilbyr økonomisk råd og veiledning innen privatøkonomi til alle innbyggere bosatt i Stange kommune. Tjenesten skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer for den enkelte, og bygger på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Dette innebærer at tjenesten skal styrke dine muligheter for å mestre egen sitasjon, og krever aktiv involvering og medvirkning fra deg.
Målgruppe
Privatpersoner med gjeldsproblemer.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknaden sendes til NAV Stange
Postboks 44
2336 STANGE
Saksbehandlingstid Saksbehandling
NAV-kontoret skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. Hvis det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger for å behandle søknaden vil NAV etterspørre dette. Opplysningene skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med deg. Alle søknader skal vurderes konkret og individuelt ut fra dine behov. Avgjørelser om tildeling av tjenesten opplysning, råd og veiledning skal fattes i eget vedtak eller inngå som del av et vedtak som gjelder andre sosiale tjenester.
Saksbehandlingstid
NAV skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Klagemulighet Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til NAV Stange. I klagen gjør du rede for hva du ønsker endret i vedtaket og begrunner dette. Nav-kontoret plikter å gi deg veiledning i forbindelse med eventuell klage.
Hvis vedtaket ikke omgjøres oversendes saken til Fylkesmannen som er klageinstans.
Annen informasjon

Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.

800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen.

Tips og råd når økonomien svikter:

 • Åpne posten
 • Ta kontakt med kreditorene
 • Sjekk om kravet er riktig
 • Lag oversikt over inntekter og utgifter
 • Søk hjelp i tide
 • Hos NAV får du gratis rådgivning

Dette bør du ha med deg til første møte med rådgiveren:

 • De tre siste lønns-/trygde-/stønadsutbetalingene
 • Kvitteringer for store og faste utgifter
 • Skatteoppgjør og likningen for siste skatteår
 • Oversikt over gjeld, boliglån og andre lån (se for eksempel årsoppgaven som kommer sammen med selvangivelsen)
 • Eventuelt innkalling til forliksrådet
 • Eventuelt begjæring om utlegg

Hva kan rådgiveren i kommunen kan hjelpe deg med:

 • Lage et budsjett – hva du har av inntekter og utgifter, hva du har til disposisjon per måned, og hva som er igjen til å betale ned gjeld med. Råd om hva du bør gjøre for å få balanse i budsjettet.
 • Lage oversikt over hvem du skylder penger, og hvordan du kan betale det du skylder
 • Kontakte kreditorene, for å inngå en avtale om nedbetaling.
 • Søke gjeldsordning.

10 råd og tips ved betalingsvansker

 • Ikke nøl med å kontakte bankforbindelsen for bistand.
 • Kom raskt i dialog med kreditor.
 • Sett opp budsjett over faste og variable inntekter og utgifter.
 • Selg unna – kan det tenkes at det er ting du egentlig ikke trenger.
 • Kjøp på salg.
 • Muligheter for utleie?
 • Ekstra jobb?
 • Ikke ha mange kredittkort. Det holder med ett!
 • Samling av små lån, avdragsfrihet og lengre løpetid på lånet.
 • Sjekk skattetrekket. Det kan være satt for høyt.

Dersom du bruker nettbank kan du finne ferdige skjema som du kan bruke for å lage en oversikt over utgifter og inntekter.

Andre nettsider:

Skal du ta opp lån?

Økonomi i forbindelse med bolig

Informasjon om rettigheter og plikter ved gjeldsproblemer:

Kontaktinformasjon
Kontakt oss NAV Stange, postboks 44, 2336 Stange
Telefon 55 55 33 33
Epost: nav.kundesenter.hedmark@nav.no
Ansvarlig enhet
NAV - Stange
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-11-10