Om tjenesten
Kort beskrivelse Logopedene gir hjelp og bistand innenfor områdene:
språkvansker / språktilegnelse, språklydvansker / uttalevansker,
taleflytvansker / stamming, stemmevansker / stemmelidelser, afasi, dysartri, dysfagi / svelgvansker
Logopedtjenestene gis normalt i barnehagen, på skolen eller etter nærmere avtale, på logopedenes kontorer på Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA).


Kriterier/vilkår Logopedene gir tjenester til barn og unge i førskole- og grunnskolealder i Stange kommune. Logopedbehov for elever videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar, og logopedbehov for voksne dekkes i de fleste tilfeller av privatpraktiserende logoped via HELFO. Kommunen kan være behjelpelig med å formidle kontakt med private logopeder dersom det er ønskelig.
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Det kreves en henvisning underskrevet av foresatte for å få hjelp hos logoped. Både helsestasjon, barnehage og skole er behjelpelig med slik henvisning. Henvisningsskjema kan også lastes ned fra vår hjemmeside www.aakershagan.no.
Annen informasjon

Fra 1.8.2018 vil logopedtjenesten i Stange gi tilbud etter følgende to hovedspor:

  1. Logopedhjelp som lavterskeltilbud
  2. Logopedhjelp etter vedtak / del av vedtak om spesialundervisning.

Ad punkt 1: Logopedhjelp som lavterskeltilbud

Alle barn/elever henvises til logoped på skjema for hhv barnehage eller grunnskole. Fra logopedtjenesten ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) vil det sendes svar på at henvisningen er mottatt, samt når man kan forvente at hjelpen kan starte opp. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt å sette noen barn / elever på venteliste.

Logopeden tar direkte kontakt med skole og foreldre/foresatte og det gjøres avtale for oppstart av logopedhjelpen.

Det settes en øvre grense på inntil 15 ganger logopedhjelp i lavterskeltilbudet. Logopedhjelpen kan avsluttes før man har brukt 15 ganger hvis logopeden vurderer at behovet ikke lenger er tilstede. I slike tilfeller vil kontaktlærer og foreldre / foresatte bli orientert i forkant. Dersom logopeden på den annen side vurderer at barnet/eleven vil ha behov for logopedhjelp utover denne timepotten, finnes tre muligheter for videre hjelp:

 

  1. Behovet for videre logopedhjelp er bare av veiledende karakter. Dvs. barnet/eleven kan få øvingsoppgaver som det trener på hjemme med en oppfølging av logopeden 1-2 ganger i måneden i de periodene der logopeden er ved skolen / barnehagen. Slik hjelp kan gis i inntil ett år etter at lavterskeltilbudet er avsluttet.
  2. Behovet for videre logopedhjelp kan gis innenfor rammen av SFO eller skolens ferier. I slike tilfeller er det ikke behov for hverken enkeltvedtak eller søknad om fritak fra undervisningen. Dette tilbudet kan imidlertid ikke bli særlig omfattende av kapasitetshensyn
  3. Logopedhjelp som spesialundervisning, jfr. Pkt. 2 nedenfor

 

Det er viktig med en god dialog mellom logopeden, skole/barnehage og foreldre/foresatte ved gjennomføringen av lavterskeltilbudet. Skal tilbudet avsluttes, eller trenger barnet/eleven videre hjelp, se pkt. A, B og C ovenfor.

 

Ad punkt 2 : Logopedhjelp etter vedtak / del av vedtak om spesialundervisning

Det er foreldre/foresatte og skolen som skal henvise til PPT, jf. Opplæringsloven § 5-1, men det er naturlig at logopeden er en nær samarbeidspartner innenfor sitt fagfelt.

Foreldre/foresatte og skole kan be om en sakkyndig tilråding fra PPT uten å være i kontakt med logoped. I slike tilfeller kommer logopeden inn i bildet etter at eventuelt enkeltvedtak om spesialundervisning er fattet. En henvisning til PPT kan også komme etter råd fra logoped etter at man har begynt et lavterskeltilbud og man ser at vanskene er mer omfattende enn det man først tenkte.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Ytterligere informasjon om logopedtjenestene i Stange kan fås ved henvendelse til ÅOA v/assisterende rektor Helge Ottesen på tlf.62 56 24 62 (direkte) eller tlf. 62 56 24 60 (sentralbord)
Logopeder:

Cecilie Flobakk, mobil 979 58 334 cecilie.flobakk@edu.stange.kommune.no
Mari Norgård Petershagen, mobil 415 52 325 mari.norgård.petershagen@edu.stange.kommune.no
Siv Elin Austdal Vegge, mobil 950 34 037 siv.elin.austdal.vegge@edu.stange.kommune.no
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-02-28