Om tjenesten
Kort beskrivelse Sikre et koordinert og tilrettelagt tilbud gjennom Bafa til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-18 år.
Sikre at tjenester til funksjonshemmede ytes på bakgrunn av lover og forskrifter. Sikre nødvendig saksbehandling i forhold til kommunens avlastningstilbud, tilbud om omsorgslønn og annet tilbud etter Lov om sosiale tjenester kap.4.
Målgruppe
Målgruppe for tjenesten er barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 0-18 år.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknaden sendes til Søknad om avlastning, omsorgslønn m.v. for barn i alderen 0 -18 år sendes til Barn og familie v/konsulent for funksjonshemmede.
Saksbehandlingstid Saksbehandlingstid er ca. 3 uker fra søknad om tilbud når kommunen.
Klagemulighet Vedtak fattet etter sosialtjenesteloven kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Stange kommune Barn og familie for behandling før den oversendes fylkesmannen.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Ansvar for avlastning

Ansvar for omsorgslønn (Lov om sosiale tjenester kap 4) barn og unge 0-18 år.

Ansvar for øvrige tiltak etter Lov om sosiale tjenester kap 4 barn og unge 0-18 år.

Arbeids avtaler private avlastere

Rådgivning og veiledningsansvar i kommune (tverrvirksomhetlig), primært rettet mot funksjonshemmede og deres pårørende. Spesielt fokus på Lov om sosiale tjenester.

Bistå med råd / veiledning knyttet til saksbehandling ved enkeltvedtak etter Lov om sosiale tjenester.

60% stilling i funksjon som konsulent for funksjonshemmede / koordinator.

Kontor på Stange kommunes Rådhus, tjenestetid mandag, onsdag og torsdag.

Samarbeider blant annet med: tverrvirksomhetlig internt i kommunen, fylkeskommune, videregående skoler, Sykehus innlandet barnehab, voksenhab, Sanderud, BUP, UPK, private institusjoner

 

ANNEN INFORMASJON

Denne tjenesten er kommunen pålagt å ha jamfør Lov om sosiale tjenester kapittel 4.

Tjenestene er gratis.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for sosialtjenesten eller en institusjon etter sosialtjenesteloven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

 

 

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2005-11-08