Om tjenesten
Kort beskrivelse Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Jfr. Barnehagelovens § 1 Formål.
Målgruppe
Barn under opplæringspliktig alder.
Kriterier/vilkår Barn under opplæringspliktig alder som har rett til barnehageplass.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Det er samordnet opptak for de kommunale barnehagene, private barnehagene og private familiebarnehager.

Søknadsfrist ved hovedopptaket er 1. mars hvert år. For øvrig foretas opptak fortløpende. Søker mottar bekreftelse på at søknaden er mottatt innen 14 dager. Vi tilstreber at søker skal få sitt første ønske oppfylt, men kan dessverre ikke alltid oppfylle dette.
Saksbehandlingstid Søker mottar bekreftelse på at søknaden er mottatt innen 14 dager. Vi tilstreber at søker kan få sitt førsteønske oppfylt, men kan dessverre ikke alltid oppfylle dette.
Klagemulighet Søker kan klage på vedtaket og informasjon om dette følger vedtaket jfr. forvaltningslovens § 28.

Kommunestyret fastsetter betalingen i henhold til forskrift om foreldrebetaling. Det betales for 11 terminer pr. år.
Annen informasjon

Barnehagen er et pedagogisk tilrettelagt tilbud.  I samarbeid med foreldre/foresatte utarbeider hver barnehage en årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet og tilbudet.

Det foreligger ”Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stange”.

HVA DU KAN DU FORVENTE AV OSS:

 • De ansatte tar med barna på utformingen av barnehagehverdagen
 • barnehagehverdagen er preget av omsorg, glede og humor
 • du får medinnflytelse gjennom samtaler, foreldreråd, SU-møter, foreldremøter og brukerundersøkelser
 • du blir møtt med respekt og høflighet
 • du møter reflekterte voksne  med innlevelsesevne, engasjement og kompetanse
 • du får løpende informasjon om alle vesentlige forhold som berører ditt barn og ditt barnehagetilbud

 

FORHOLD SOM GJØR AT VI IKKE ALLTID KAN INNFRI FORVENTNINGER:

 • ved stort sykefravær
 • mangel på kvalifiserte vikarer

 

OM VI IKKE OPPFYLLER FORVENTNINGENE:

 • vil vi at du skal si i fra muntlig eller skriftlig til:
 • pedagogisk leder eller styrer
 • leder i foreldrerådet
 • klagen behandles internt og du vil få tilbakemelding muntlig/eller skriftlig snarest og senest innen 14 dager

Hva vi forventer av deg:

 • du gjør deg kjent med vedtekter, årsplan og rutiner i barnehagen
 • du holder deg orientert om det som skjer i barnehagen
 • du gir informasjon om viktige hendelser som kan påvirke ditt barns barnehagehverdag
 • du melder fra til oss om ideer og forslag som kan gjøre tilbudet bedre
 • du bidrar aktivt i barnehagens vurderingsarbeid
 • du oppdaterer familiens personopplysninger på IST hypernet

 

ANNEN INFORMASJON.

 • barnehageplassen beholdes til og med 31. juli det året barnet begynner på skolen
 • Stange kommune har forsikring for barnehagebarn

 

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Postadresse: Stange rådhus,Postboks 214, 2336 Stange
Ansvarlig enhet
Barnehager
Informasjon om ansvarlig enhet
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-01-30