Miljøvern er administrativt underlagt plansjefen i Stange kommune.

Ansvarsområder:

Kommunal vilt – og innlandsfiskeforvaltning saker knyttet til miljølovgivning lokal agenda 21 (LA 21) arealplanlegging.

Samarbeid med øvrige etater i Stange kommune vektlegges. Rådgivende kontakt internt i kommuneadministrasjon, mot publikum og forvaltningsorgan på fylkesnivå er en viktig del av virksomheten.

Prosjektrelatert arbeid:

Det pågår en registrering og kvalitetssikring av naturinformasjon. Målet er temakart som omhandler vilt, rødlistearter og naturtyper. Dette danner grunnlaget for verdsetting av arealer for biologisk mangfold. Stedfestet kunnskap om biologisk mangfold brukes aktivt i kommunens arealplanlegging.

Miljøfyrtårnprogrammet. Målsettingen er å sette miljø på dagsorden i små og mellomstore bedrifter. Høsten 2000 ble det igangsatt et interkommunalt prosjekt der 15 bedrifter i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker deltar.