Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 22 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene:

 • Regnskap 4,5
 • Lønn 4
 • Kommunale avgifter 2
 • Innkjøp 2
 • IKT – utvikling-/drift av prosjekter 1
 • Budsjett/ økonomi 3
 • Ledelse 1

Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere.

Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver:

 • Innfordring av forskuddsskatt, etterskuddsskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift på vegne av skattekreditorene.
 • Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester.
 • Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak.
 • Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd.
 • Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet.
 • Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer.
 • Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer.
 • Rådgivning i anskaffelsessaker, inngår avtaler/rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidende kommuner og bedrive informasjon og opplæring overfor virksomheter og staber.
 • Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling. BRA-prosjektet, skattesystem Sofie, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger.
 • Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber.