Hvert av legatene er behovsprøvet, slik at man må oppfylle kriterier i henhold til formålene/statuttene for legatene. Nærmere opplysninger om legatene kan gis av informasjonssenteret eller forretningsfører.

Kirsti og Erling Andresens legat
Formål: Stiftelsen Kirsti og Erling Andresens legat er opprettet til fordel for tiltak rettet mot eldreomsorg innen Tangen sogn. Virksomheten består i å vurdere innkomne søknader om tildeling av økonomisk tilskudd fra stiftelsen.
Blir avertert i lokalavisen på høsten.  Legatet har ikke eget søknadsskjema. Lag og foreninger som søker må framlegge regnskap.  Søknad sendes forretningsfører eller informasjonssenteret.
Leder: Virksomhetsleder helsetjenester i hjemmet.
De øvrige 2 styremedlemmer velges fortrinnsvis blant innbyggere i Tangen sogn
Forretningsfører

Anna og Erling Holens legat
Formål: Til understøttelse til gamle og syke i Stange kommune med liten betalingsevne. Understøttelse til alderspensjonister og uførepensjonister i Stange kommune som kun oppebærer minstepensjon og som av den grunn har et særlig behov for økonomisk understøttelse
Blir avertert i lokalavisene i april/mai.
Leder: Frode Bråthen
Øvrige: et medlem fra Stange kommune og et medlem fra Stange menighetsråd
Forretningsfører: 

Stange og Ottestads prestegjelds utdanningslegat for ungdom
Søknadsskjema - klikk her

Formål: Tilskudd til ungdom som er under utdanning. Fortrinnsvis utdeles midler til utdanningsformål etter fullført videregående skole. Søknaden må inneholde opplysninger om utdanningens art, varighet og formål. Legatet må gi en tilstrekkelig god renteavkastning for at utdeling skal finne sted.
Legatet har eget søknadsskjema som fåes ved henvendelse til informajonssenteret i Stange kommune. Søkere må være fra Stange eller Ottestad prestegjeld
Leder: Sognepresten i Stange
Øvrige: Rektor ved Stange ungdomsskole og rektor ved Ottestad ungdomsskole.
Forretningsfører: 

Omsorgslegatet for Tangen og Stange sogn
Formål: Økonomisk støtte til hjelpetrengende eller økonomisk vanskeligstilte bosatt innen Tangen og Stange sogn. Søkere som er rammet av kreftsykdom skal tilgodesees spesielt. Personer som yter uvanlig stor hjelp til familiemedlemmer/slektninger som er hjelpetrengende kan også tilgodesees. Lag og foreninger som yter uvanlig stor hjelp til hjelpetrengende personer kan også tilgodesees. Blir avertert i lokalavisene på høsten.
Leder: Lensmannen i Stange
Øvrig: Sogneprest i Tangen sogn og kommuneoverlegen.
Forretningsfører: