Reglement for spørretime i kommunestyre

 

  1. I tilknytning til kommunestyrets møter gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime i møtesalen før forhandlingene.
  2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes spørretiden ikke fullt ut, settes den formelle delen av møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Spørretimen faller da bort.
  3. Alle personer som er bosatt i Stange kommune kan stille spørsmål.
  4. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
  5. Møtelederen avgjør hvem som skal besvare spørsmålet. Spørsmål bør stilles skriftlig og være ordføreren i hende senest 3 dager før møtet. Spørsmålet leses da opp av møtelederen og blir deretter besvart.
  6. Tilleggsspørsmål vedrørende saken kan stilles muntlig direkte i møtesalen av spørsmålsstilleren.
  7. Spørsmål kan også stilles direkte i møtet. Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart utsettes til neste møte.
  8. Spørsmålene skal være korte og det må normalt kun ta inntil 3 minutter å stille dem og inntil 5 minutter å besvare dem. Utover dette har spørsmålsstilleren og svareren anledning til replikk i inntil 1 minutt
  9. Spørsmål må kun gjelde kommunale forhold og være av almen interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker som er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.
  10. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet. Er et medlem ikke enig i møtelederens avgjørelse, kan kommunestyret i samme møte fatte avgjørelse om forståelse av reglementet.