NordhagenI henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12.8 varsles det herved om at stiftelsen Ottestad aldersboliger igangsetter arbeid med detaljregulering av Sandvikavegen 65, 2312 Ottestad, gnr. 9 bnr. 3. Deler av naboeiendom i nordøst (gnr/bnr 8/20 og 21) er tatt med for å gi plass for felles avkjørsel. Også strandeiendommen gnr/bnr 15/113 og deler av Sandvikavegen er tatt med i reguleringsplanen.

Hensikten med detaljreguleringen

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligområde for eldre med tilgjengelige boliger med livsløpsstandard på tidligere landbrukseiendom i Sandvikavegen 65.

Det planlegges for i 70-80 leiligheter i to byggetrinn. Bebyggelsen vil i hovedsak bestå av lavblokker på 2-5 etasjer der alle boligene skal være tilgjengelige boliger. Egen tilkomstvei for hele anlegget legges på østsiden av planområdet. Denne vil også brukes av nabo i øst. Det planlegges eget forsamlingshus på eiendommen, små tunhager mellom byggene og gangstier i og mellom tunene. I tillegg skal delen av eiendommen som grenser mot Mjøsa oppgraderes og inngå i uteoppholdsarealet for plan og prosjekt.

Planområdet

Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Ottestad, vedtatt 12.08.11. Sandvikavegen 65 er i dag avsatt til LNF (Landbruks-, Natur- og Friluftsområde). Planforslaget er ihht forslag til revidert kommuneplan, hvor det er avsatt til boligformål, men er i strid med gjeldende plan. 

Siden planforslaget er i strid med gjeldene kommuneplan varsles planoppstart med planprogram.

Last ned planprogrammet her.....

Forslagstiller og grunneier

Tiltakshaver er Stiftelsen Ottestad aldersboliger 
Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes til:

MAP Arkitekter AS
Drammensveien 130C
0277 Oslo

eller sendes elektronisk via e-post til begge mailadresser:  gtm@map-ark.no  og   smv@map-ark.no

Frist for merknader er 16. mars 2020

Videre saksgang

Etter meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til kommunen for saksbehandling. Det vil avholdes dialogmøter underveis. Etter første gangs saksbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader før videre politisk behandling.