På Hoberg skole setter vi fokus på følgende områder:

Kunnskap

Vi ønsker oss en skolehverdag der elevene blir gode til målrettet arbeid med basis i Kunnskapsløftets kompetansemål. Elevene skal mestre, utvikle og strekke seg etter definerte fagmål gjennom tett oppfølging og vurdering i hvert enkelt fag.
Vi har styrket lese-, skrive- og matematikkopplæringen gjennom hele småskoletrinnet. Gjennom prosjektet ”Økt læringsutbytte” (ØLU),
er fokuset på bedre leseferdighet og læringsstrategier et gjennomgående tema i alle fag på alle trinn.

Trygghet

Vi vil være en skole der elevene møter felles holdninger tuftet på toleranse og inkluderende adferd.
Vi vil være en skole med en enhetlig struktur i hverdagen der felles regler og rutiner gir forutsigbarhet for både barn og voksne.
Vi vil være en skole med tydelig klasseromledelse der trygghet for elevene danner grunnlaget for et godt læringsmiljø.
Vi vil være en skole der arbeidsglede og humør preger samværet i skolesamfunnet.

Samarbeid

Vi ønsker en kollektiv innstilling der alle i skolesamfunnet ser viktigheten av et godt samarbeid.
Vi ønsker et forpliktende og tett samarbeid mellom skole og hjem.
Vi ønsker gjennom Foreldreskolen på 1. og 2. trinn å legge grunnlaget for en felles forståelse for å skape en kunnskapsorientert, trygg og god skolehverdag

Fysisk aktivitet

Vi ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet både i skole og SFO.
Gjennom fysisk aktivitet vil vi lettere nå de målene som er skissert i skolens profil, øke trivselen i skolehverdagen, forebygge helseproblemer og motivere for ytterligere aktivitet og engasjement.