Barnehagen vår:

April 2006 åpnet Bamsebo barnehage AS i helt nye lokaler ved Svartelva. Barnehagen består nå av 3 avdelinger. Til sammen er det plass til 79 barn.

Uteområdet er stort og oppmuntrer til aktiv lek, med sykkelstier, 3 sandkasser, lekestue, sklie, husker og sjørøverskute. Barnehagen har også et fantastisk skogsområde hvor det er laget naturlekeapparater og et område som er tiltenkt aking på vinteren.

Bamsebo satser på et godt og kvalifisert personale og videreutvikling gjennom veiledning og kurs er viktig for oss. Vi har en forholdsvis stabil personalgruppe med en spennvidde både i alder og interesser.

Barnehagens visjon:

Vår visjon er: ”Du og Jeg og Vi”.

Dette er en visjon som vi tenker skal være i en stadig utvikling. Vi ønsker å høre hva  foreldrene legger i visjonen.

Alle i personalgruppa har sagt hva de legger i visjonen og det er mange fellestanker om hva vi skal legge vekt på og ha i bakhodet i vårt arbeid

Vi ønsker å fremme alle barns sosiale kompetanse, samtidig som selvoppfatningen hos hver enkelt skal ivaretas og fremmes.

Vi ønsker at alle skal føle en trygghet når de tenker på barnehagen, både barn, foreldre og personalet.

Ord som går igjen hos de ansatte er: Trygghet, samhørighet, anerkjennelse, prososial adferd, positiv selvoppfatning, selvkontroll, egenverdi, likeverd, lek, glede og humor, empati, samarbeid, vennskap. Vennskap setter vi høyt her i barnehagen, vi har som mål at alle barn i Bamsebo skal ha minst en god venn i barnehagen.

Avdelingene:

Nøtteliten: Her går de minste barna i barnehagen, inneværende år, barna som er født i 2011 og 2012.  For Nøtteliten er det tre ord som danner grunnmuren i vårt arbeid. Trygghet, trivsel og opplevelse. Det er avgjørende at tryggheten ligger i bunn. Det gjør vi ved å møte barnet med en anerkjennende holdning, faste rutiner og et åpent sinn. Når barnet kjenner trygghet vil trivselen øke og barnet vil bli motivert for å oppdage, erfare og oppleve. I alle fasene vil vi voksne på Nøtteliten være tilstede og undre oss med barnet og utvise trygghet i situasjonen.

Maurtua: Inneværende år, er det barna født i 2010 som går på denne avdelingen. Avdelingen fokuserer på at barna skal føle seg velkomne i barnehagen. Å føle trygghet er nødvendig for å trives og ha det godt i barnehagen. Personalet vil dermed skape trygghet og tilhørighet, det skjer gjennom at barna blir sett og føler seg verdsatt, men også gjennom regler og forutsigbarhet. De legger også vekt på humor og glede, det å le sammen er viktig for både små og store.

Bolla Pinsvin: Her går de eldste barna i barnehagen, inneværende år, de barna som er født i 2009 og 2008. Her fokuserer de på at det første møtet med barnehagen på morgenen er viktig. Vi møter barn og foreldre i garderoben, sier hei og mottar og gir informasjon. Vi ønsker at alle skal føle seg velkomne og at barnet dit hver dag skal ha en god dag hos oss i barnehagen.

Vi ønsker at barna skal kunne føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro. Vi vil at alle skal ha noen å leke med - vennskap er viktig for trivsel.

Å føle trygghet er helt nødvendig for å trives og ha det godt i barnehagen. Dette er derfor det første man må prioritere i møte med barn, nemlig å skape trygghet og tilhørighet. Trygghet skapes når et barn føler seg verdsatt og viktig, men også gjennom å ha regler og gjennom forutsigbarhet. For å lære trenger vi trygghet.

Avdelingen har skoleklubb/6 års klubb for de eldste, de samles en gang i uka gjennom hele barnehageåret der de gjør aktiviteter tilpasset deres aldersgruppe, også med tanke på skolestart. Vi prøver også å få til en spesiell tur, teater, overnatting o.l.