Plantegning-ViksjordetDette gjelder

  • gnr.166/ bnr.1
  • gnr.154 / bnr.8
  • gnr.166./ bnr.3, med flere

Etablering av boligbebyggelse

Hovedformålet med områdeplanen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse. I tillegg vurderes muligheten for å regulere enkelte arealer til næring, offentlig/privat tjenesteyting, gang- og sykkelveg, turstier og tilrettelegging av grøntarealet langs Mosebekken m.m. Planområdet er på ca. 241 dekar og består primært av dyrka mark, vegareal og vassdrag med grøntarealer.  

Omfang av boligbebyggelse i forhold til det totale arealet vil bli avgjort i planprosessen, sammen med arealer for veg. Det kan bli aktuelt å vurdere å regulere arealer til offentlig/privat tjenesteyting, nærbutikk og annen næring som utleie-kontor/-møterom med mer. Bruk/vern av Måsåbekken, Vikselva og Viksvika vil også være en sentralt i planarbeidet. 

Det varsles om mulig oppstart av forhandlinger mellom Stange kommune og Zenturo AS om utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. 

Områderegulering for Viksjordet. PlanID 3413_355

Eksisterende plansituasjon

Gjeldende arealdel er kommuneplan for Stange kommune, vedtatt 17.06.2020. I arealdelen er området primært avsatt til bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, og vegareal, samt bruk og vern av vassdrag og strandsone. Sammenhengende grønnstruktur som ivaretar forbindelser og områdekvaliteter, blir et viktig tema i planleggingen. I kommunedelplan for Tangen, vedtatt 2014, er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.  

Konsekvensutredning

Planlegging av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur, innenfor arealer avsatt til dette i overordnet plan, utløser ikke krav om KU i henhold til PBL § 4-1, jf. § 12-9 og forskrift om KU. Endelig beslutning om behov for KU vil bli tatt i planperioden. 

Planområdet skal omfatte areal som er nødvendig for å sikre fleksibilitet til valg av adkomstveger med tilhørende areal, samt forbedre sammenhengen til eksisterende gang- og sykkelveger, turstier, og forbindelser til Vikselva/Mosebekken/Mjøsa m.m.

Det varsles om mulig oppstart av forhandlinger mellom Stange kommune og Zenturo AS om utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til ASAS arkitektur AS, Svein Hoelseth,
svein.hoelseth@as-as.no.

Medvirkningsportal

Her finner du informasjon om planen, planprosessen, medvirkning, gjeldende/pågående planer, status fremover med mer.

Medvirkningsportal

Innspill

Eventuelle innspill og kommentarer som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes til e-post svein.hoelseth@as-as.no eller brev til ASAS arkitektur AS, Postboks 545, 2304 HAMAR. 

Kopi av innspill sendes: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange eller epost: post@stange.kommune.no.

Frist for innspill: 10.03.2023.

Innspill vil bli referert og vurdert når saken legges fram til politisk behandling i kommunen.