Kartutsnitt NavnebergetI kommuneplanens arealdel er det stilt krav til felles planlegging for det varslede planområdet slik at infrastruktur som veg, vann, avløp, grønnstruktur og gangforbindelser kan planlegges helhetlig. ASAS arkitektur er engasjert for å bistå Stange kommune i planarbeidet. 

Områdeplanen skal legge til rette for nye boligområder og sikre strategisk utvikling av infrastruktur for ulike trafikantgrupper. Det er et mål å utvikle gode og attraktive bomiljø og ivareta og synliggjøre områdets naturmiljøkvaliteter. Gode og trygge gang- og sykkelforbindelser til Stangebyen inngår i dette. Områdets grøntområder skal defineres og planen skal sikre god tilgang til friarealer med turstier som fremmer folkehelse og trivsel. 

Medvirkningsportal

Det er opprettet en medvirkningsportal for planarbeidet

Medvirkningsportal

Innspill fra private

Portalen vil bli oppdatert med informasjon underveis i planprosessen. Innspill til planarbeidet kan sendes digitalt via innspillsløsningen i medvirkningsportalen eller per post til Stange kommune, postboks. 214, 2336 Stange.

Frist for å sende innspill til varsel om oppstart er 10. mars 2023. 

Innspill fra offentlige aktører

Offentlige aktører kan sende innspill til varsel om oppstart til kathinka.magnus@as-as.no med kopi til post@stange.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet kan rettes arealplanlegger Nils-Ener Lundsbakken

Åpent møte 23. februar

Grunneiere, beboere i området, naboer, lag/foreninger og andre med interesser i planarbeidet inviteres til et åpent informasjons- og medvirkningsmøte i klubbhuset i Stange idrettspark (Georg Fjelds veg 41) torsdag 23. februar 2023 klokken 18.00.

I møtet vil Stange kommune informere om planarbeidet og svare på spørsmål. Det legges også opp til en workshop der vi ønsker innspill til ulike tema, herunder mulige tiltak for å øke attraktivitet og tilgjengelighet i rekreasjonsområdet rundt Våletjern.