Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.

Planforslaget omfatter i hovedsak del av gbnr. 239/18. Formålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelveg fra Linjevegen frem til jernbanen og midlertidig gangveg langs jernbanen frem til dagens kryssing i plan ved Fjellvegen, slik at man kan stenge av for allmenn ferdsel gjennom industriområdet.  

Plandialog -  planid 359

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til: Envidan AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller his@envidan.no.

Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på telefon 930 69363

Frist for innspill til planarbeidet er 16. juni 2023.