Hensikten er å gi alle som ønsker det mulighet til å komme med merknader til forslaget.
Planen fremmes av Skaara arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Mjøsli AS. Planområdet er på ca. 480 daa og ligger på Mjøsli, ca. 30 km fra Stange sentrum og ca. en time fra Oslo.

Hensikten er å legge til rette for areal for friluftsliv, besøksgård med utleiehytter, miljøstasjon og fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, samt etablering av tilkomstveger til fritidsboligene. Det legges til rette for 185 fritidsboliger (inkludert 11 fritidsboliger i BFR1 og BFR2 per april 2023). Planforslaget åpner også for at det kan etableres et «fritidsboligtårn» med høyde på inntil 21 meter i området. Planlagt ny fritidsbebyggelse vil i likhet med eksisterende ha høy standard med strøm og krav om tilkobling til felles anlegg for vann- og avløp.

Plandialog - Detaljregulering Delfelt BFR1 - BFR7 Fallhøgda

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes direkte i plandialog eller til Postboks 214, 2336 Stange. 

post@stange.kommune.no

Høringsfrist 12. juni 2023.