Helse og mestring er inndelt i fem virksomhetsområder, i tillegg til forvaltningsenheten:

 • Helsetjenester i hjemmet
 • Stange helse- og omsorgssenter
 • Ottestad helse- og mestringssenter
 • Tilrettelagte tjenester
 • NAV
 • Forvaltningsenheten

Oppfølging av interkommunal legevakt og samfunnsmedisinsk enhet er også plassert i helse og mestring.

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet har ansvar for hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie, hjemmehjelp, bo- og servicesenter og omsorgsboliger.

Stange helse- og omsorgssenter

Stange helse- og omsorgssenter består av fem avdelinger, med fagområdene somatikk og demens. Avdelingene består av skjermede plasser, langtidsplasser og korttidsplasser for utredning av kognitiv svikt. I tillegg har Stange helse- og omsorgssenter heldøgnsbemannede omsorgsleiligheter. 

Ottestad helse- og mestringssenter

Ottestad helse- og mestringssenteret er organisert som en avdeling med tilsammen 40 enerom. Det jobber sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på alle avdelingene. Service og støtte funksjoner vi har her er frisør, kjøkken, gledesspreder, laboratorie - merkantil og vaktmestertjenester.

Vi har tett samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Sykehjemlege er til stedet på mandager, tirsdager og torsdager.

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester (TT) planlegger, iverksetter og gjennomfører nødvendige tjenester til brukere etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  Målgruppene er brukere som er helt avhengig av personlig assistanse for å greie dagliglivets gjøremål grunnet somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsatt funksjonsevne.  

TT gir tjenester til ca 100 brukere som bor i egne leiligheter i bofellesskap - eid eller leid - fordelt på 11 bofellesskap, Det er totalt 11 bofellesskap, lokalisert i Ottestad og Stange sentrum. 

TT har også et mestringsteam som tilbyr tjenester til ca. 35 brukere som bor i egne leiligheter utenfor ordinære bofellesskap.  

NAV

NAV-kontoret har både kommunale og statlige tjenester. Vi jobber for at innbyggerne skal oppleve åpenhet og trygghet i møte med NAV-kontorets tjenester, uavhengig av hvilken livssituasjon de er i. 

NAV skal bidra til at flest mulig er i arbeid og aktivitet. I tillegg skal vi bidra til å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, sosial inkludering, og ellers aktiv deltagelse i samfunnet.  

Forvaltningsenheten

Forvaltningsenheten vil kunne svare på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse- og omsorgstjenester. Kartlegging foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulighet selvstendighet i aktiviteter som er viktige for søkeren. Det innebærer et fokus på hverdagsmestring, rehabilitering og bruk av velferdsteknologi.

Forvaltningsenheten er koordinerende enhet og skal:

 • Være henvendelsessted for råd, veiledning og søknad om helse- og omsorgstjenester
 • Sikre helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov
 • Sikre koordinerte tjenester
 • Sikre at søkere får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester med utgangspunkt i søkers ressurser

Forvaltningsenheten behandler søknad om:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjelp i hjemmet, praktisk bistand
 • Sykehjemsopphold
 • Omsorgsbolig
 • Dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom
 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Omsorgsstønad
 • Individuell plan
 • Matombringing