I tillegg varsles mulig oppstart av forhandlinger mellom Stange kommune og Vigen Eiendom AS om utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. Utførende konsulent for planleggingen er StudioNSW på vegne av forslagsstiller Vigen Eiendom AS.

Planarbeidet omfatter i hovedsak eiendom gnr.17/bnr.302 med et samlet areal på 20 daa. Tilstøtende arealbruk er offentlig undervisningsbygg i vest, boligbebyggelse i nord og landbruk i sør og øst. Planen skal også avklare trasé for adkomst/gang- og sykkelveg med påkobling ved Maihaugen.

Det totale planområdet som varsles er på ca.96 dekar, henholdsvis fordelt på ca. 20 daa for boliger og ca. 76 daa for adkomst/gang-og sykkelveg.

Medvirkningsportal - planID 351

Formålet med planarbeidet

Etablere boliger

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal på den tidligere gartneritomta Berger.

Utbedre trygg skoleveg

Stange kommune har et overordnet mål om å sikre trygg og funksjonell skoleveg mellom Stangevegen og Arstad barneskole/Ottestad ungdomsskole/Ottestadhallen. Planarbeidet vil avklare trasé for adkomstveg til ny boligbebyggelse utført i kombinasjon med gang- og sykkelveg, i tråd med kommunedirektørens innstilling og planutvalgets vedtak 23.11.2021 i sak 29/21.

Innspill

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes: rlb@studionsw.no eller per post til StudioNSW, Torggata 52, postboks 13, 2301 Hamar.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Ragnhild Lied Børke i StudioNSW

 rlb@studionsw.no
41203217

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 14.april 2023.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute, vil selve planforslaget med konsekvensutredning vil bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Stange kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.