Hvert fjerde år velger kommunene meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget. Det er kommunestyret som til sist skal oppnevne personer til disse vervene.

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lengre.

Søk om å bli medommer

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i tingrett eller lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som meddommer innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker.

Hvem kan velges?

Domstolloven § 70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer:
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrige være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende;

  1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
  2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender,
  3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
  4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
  5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret om bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Øvrige krav: 

  • Jordskifteretten: kyndighet i saker som jordskifteretten til vanlig behandlinger (jordskifteloven § 2-5).
  • Skjønnsmedlemmer: kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn, spesielt innen bygningsvesen og jord- og skogbruk. For skjønnsmedlemmer gjelder det ingen øvre aldersgrense (skjønnsprosessloven § 14).


Vi opplyser om at noen kan være utelukket fra valg på grunn av sin stilling eller vandel etter domstolloven §§ 71 og 72.