Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden skal være minst 6 uker jf. plan- og bygningslovens § 12-10. I dette tilfellet er det lagt til ytterligere 3 uker pga. sommerferie.

Plankart Stange idrettspark

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS (forslagsstiller) på vegne av Stange Sportsklubb (tiltakshaver). Planområdet omfatter hele idrettsparken sør for Stangehallen og Georg Fjelds veg forbi området. Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av idrettsparken, herunder muligheten for å bygge en ny idrettshall. Planen viser også forslag til ny løsning for kjøreadkomst og parkering.

Detaljregulering for Stange idrettspark - gi tilbakemelding

3-D modell for den foreslåtte idrettshallen

Du kan også sende dine inspill til post@stange.kommune.no eller til Postboks 214, 2336 Stange.

Høringsfrist er 25. august 2023.

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer utført, før planforslaget legges frem til politisk sluttbehandling i planutvalget og kommunestyret.