Hensikten med planen er å omregulere eiendom 16/32 for å legge til rette for etablering av sentrumsnære blokker og rekkehus som til sammen skal utgjøre ca. 65 boenheter, på henholdsvis 3 og 4 etasjer. Blokkbebyggelsen i øst og sør er planlagt med 4 etasjer og rekkehusene i vest med 3. Videre er hensikten med prosjektet å skape et bærekraftig nabolag tilrettelagt for folk i alle aldre, hvor beboere kan være en ressurs for hverandre og for bomiljøet.

Klikk her for å komme til planforslaget

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes direkte i plandialog eller til Postboks 214, 2336 Stange. post@stange.kommune.no

Høringsfrist 13. juni 2022.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.