Hensikten er å gi alle som ønsker det mulighet til å komme med merknader til forslaget.

Bakgrunnen for at det fremmes forslag til en ny reguleringsplan for dobbeltsporet på strekningen er blant annet at planlagt sporhøyde er hevet for å begrense kontakt med syredannende berg (svartskifer). Dette påvirker alle vegkryssinger over/under ny jernbane som må justeres tilsvarende. I forhold til gjeldende reguleringsplan fra 2020 foreslås det også endrede løsninger for blant annet

  • Fokholgutua
  • ny midlertidig anleggsveg til masselagringsområdet Nesten/Skjerden
  • ny jernbanebru ved Jemli
  • endrede løsninger ved Sandvikavegen og heving av sporet gjennom Åkersvika.

Alle relevante dokumenter i saken  

Høringsbrev sendt til berørte parter (PDF, 197KB)

Åpent møte

Berørte grunneiere, naboer og andre med interesse for planarbeidet inviteres til et åpent møte i aulaen på Ottestad ungdomsskole onsdag 21. august 2024 kl. 18.00.

Åpen kontordag

Det blir avholdt åpen kontordag på Stange rådhus torsdag 22. august. De som ønsker kan reservere et møte med Bane NOR og Stange kommune denne dagen.

Reserver møtetidspunkt

Høringsfrist er 6. september 2024.

Innspill sendes til post@stange.kommune.no og merkes med saksnr. 23/4005, eller til Postboks 214, 2336 Stange.