Onsdag 30. november er det åpent plankontor 14-17

Før dialogmøte på Åkerbæret (Åkershagan) er du velkommen til å snakke med ansatte fra administrasjonen om kommuneplanen.  Passer ikke dette er det mulig å gjøre egne avtaler. 


Det er en mindre revisjon av både samfunnsdel og arealdel, og planen skal vedtas høsten 2023.

Strategi

Kommunens arealstrategi er:

  • Satsing på tettstedene langs IC-strekninga
  • Mjøsa og kulturlandskapet
  • Videreutvikle Romedal til et tettsted for Stange øst
  • Tettstedsutvikling muligheter og målsetning.

Tangen og Stange sentrum, samt Mjøsa og kulturlandskapet er ikke prioriterte temaer denne gangen.

FN`s bærekraftmål legges til grunn for planlegginga.

Dialogmøter

En viktig del av planarbeidet er medvirkning for å sikre at folk lokalt har mulighet til å bli hørt. Derfor arrangeres det flere møter der du kan komme med dine innspill på hvordan du mener ditt hjemsted kan utvikles. Det vil bli avholdt to møter i Romedal og Ottestad. I Åsbygda, Ilseng, Gata og Espa blir det ett møte.

Rullering av kommuneplanen og dialogmøter

Møteplan

  • Ottestad onsdag 23. november klokken 18.00-21.00 og onsdag 30. november klokken 18.00-21.00 på Åkerbæret på Åkershagan,  Åpent plankontor  (samme sted) Onsdag 30. november klokken 14.00-18.00.
  • Espa tirsdag 6.desember kl 18:00 på Espa kulturhus