Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn  er at alle som er berørt eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden skal være minst 6 uker jf. plan- og bygningslovens § 12-10. 

Plankart Hobergvegen 140 og 142

Planforslaget er utarbeidet av Sørensen Arkitektur AS (forslagsstiller) på vegne av Min Bolig As (tiltakshaver). Planområdet ligger i Hobergvegen nord for Kiwi Ottestad. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger.

Klikk her for å komme til planforslaget

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes ved å gå inn på fanen «gi tilbakemelding» i arealplaner eller sende til Postboks 214, 2336 Stange og post@stange.kommune.no innen 13. januar 2023.

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer utført, før planforslaget legges frem til politisk sluttbehandling i planutvalget og kommunestyret.