Lov om kommunal beredskapsplikt regulerer kommunens plikt til å utarbeide en «helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse» (ROS). ROS er en systematisk gjennomgang av kommunens geografiske område og virksomhet med sikte på å kartlegge, avdekke, unngå, redusere og håndtere risiko og sårbarhet, også tverrsektorielt og der det er gjensidige avhengigheter. ROS-analysen skal forankres i kommunestyret.

Høringsutgave helhetlig ROS-analyse (PDF, 2MB)

Innspill sendes til post@stange.kommune.no, innen 10. februar 2023.