Den ligger til offentlig ettersyn, med 30 dagers frist for merknader. (2. august 2024)

Detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli - Åkersvika i Stange kommune, Plan ID 3413 329.