Hensikten er å gi alle som ønsker det mulighet til å komme med merknader til forslaget.

Planen fremmes av ARR arkitekter på vegne av forslagsstiller Designbygg AS. Planområdet er på ca. 13,3 daa og ligger på Ilseng. Hensikten er å detaljregulere området til konsentrert småhusbebyggelse og lekeplass. Reguleringsplanen som fremmes er tidligere gjennomgått politisk behandling og ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2021. Fire naboer påklaget adkomsten til planområdet og planutvalget vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen for utarbeiding av ny adkomstveg. Planforslaget er nå omarbeidet med ny adkomst med påfølgende justeringer som følge av endret adkomst.

Plandialog - Detaljregulering for Skøyenvegen 42 A og B

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes direkte i plandialog eller til Postboks 214, 2336 Stange. 

post@stange.kommune.no

Høringsfrist 16. juni 2023.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.