Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Stange kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Stange.

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på viktige utfordringer, og synliggjør strategiske valg kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvor utviklingen i kommunen skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte utviklingen.

Hva har skjedd?

Det skal foretas en mindre revisjon av kommuneplanen. Forslag til felles planprogram omtaler hvilke temaer og områder det særlig skal arbeides med og hvor det er ønskelig med merknader og innspill - det gjelder særlig utviklingsstrategier for Ottestad og Romedal sentrum.

I kommunestyremøte 26. januar 2022 (sak 5/22) ble følgende vedtak fattet:

Kommunestyret vedtar å legge forslag til felles planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut til offentlig ettersyn, i tråd med plan- og bygningslovens 4.1. Det meldes samtidig om oppstart av planarbeid.

Finn saksfremlegg og protokoll her.

Oppstart og planprogram

Planprogrammet er en plan for hvordan arbeidet med ny kommuneplan skal organiseres og gjennomføres. Det er oppskriften på hvordan vi har tenkt å lage kommuneplanen. 

Planprogrammet var på høring i perioden februar - mars 2022.

Planprogrammet finner du her (PDF, 3MB)

Innspill til planarbeidet

Det er gjennomført en innspillsperiode i planarbeidet så langt med frist 13.mars 2022.

Du kan fortsatt sende inn en merknad til planprogrammet direkte i kartløsningen Innbyggerdialog. Alle merknader (uten personopplysninger) skal være del av en offentlig planprosess og er derfor synlige i kartapplikasjonen nedenfor under hele høringsperioden. Innspillene anonymiseres og godkjennes av saksbehandler før de blir synlige for publikum.

Send merknad via innbyggerdialog