Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Stange kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Stange.

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på viktige utfordringer, og synliggjør strategiske valg kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvor utviklingen i kommunen skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte utviklingen.

Hva har skjedd?

Det skal foretas en mindre revisjon av kommuneplanen. Felles planprogram omtaler hvilke temaer og områder det særlig skal arbeides med og hvor det er ønskelig med merknader og innspill - det gjelder særlig utviklingsstrategier for Ottestad og Romedal sentrum.

Finn saksfremlegg og protokoll her.

Oppstart og planprogram

Planprogrammet er en plan for hvordan arbeidet med ny kommuneplan skal organiseres og gjennomføres. Det er oppskriften på hvordan vi har tenkt å lage kommuneplanen. 

Planprogrammet finner du her (PDF, 2MB)

Arealinnspill til planarbeidet

Du kan fortsatt sende inn konkrete arealinnspill direkte i kartløsningen Innbyggerdialog. Alle merknader (uten personopplysninger) skal være del av en offentlig planprosess og er derfor synlige i kartapplikasjonen nedenfor under hele høringsperioden. Innspillene anonymiseres og godkjennes av saksbehandler før de blir synlige for publikum. 

Du kan også sende inn konkrete arealinnspill på epost til post@stange.kommune.no . Det er særlig interessant med konkrete arealinnspill til de prioriterte områdene i tråd med planprogrammet, altså Romedal sentrum og Ottestad, samt aktuelle områder for å bytte av formål.

Frist for konkrete arealinnspill 1. september 2022

Send merknad via innbyggerdialog