Dialogmøter i ditt nærmiljø

En viktig del av planarbeidet er medvirkning. Hensikten med medvirkning er en demokratisering av planprosessen, utveksling av informasjon, samt lokalbaserte og forankrede forslag til planarbeidet. Det har allerede kommet inn både merknader og konkrete arealinnspill.

Det har blitt gjenomført åpne møter med mulighet for å delta for alle. På alle stedene ble det benyttet en «dugnadsmetode» med en verkstedmodell. Planprogrammet sier at det skal være hovedfokus på Ottestad og Romedal sentrum med egne utviklingsstrategier, og her blir to medvirkningsmøter.

Romedal sentrumVelkommen til Romedal ungdomsskole
 • Onsdag 9. november klokken 18.00-21.00
 • Onsdag 16. november klokken 18.00-21.00

Vedtatt strategi for Romedal er altså å utvikle tettstedet til beste for hele Stange øst. Noen stikkord er tjenesteyting og næring, variert boligtilbud og et opprustet skole og rekreasjonstilbud. Det har kommet forslag til framtidige boligområder og det er rom for fortetting i sentrum. Det er allerede mange tilbud i Romedal.

Noen sentrale spørsmål i medvirkningsarbeidet for Romedal kan være følgende:

 • Hva er Romedals fortrinn og hvordan det bli enda bedre og for flere, både framtidige beboere i Romedal sentrum og for bygdene rundt?
 • Hva mangler i Romedal og hva er potensialet? Hva kan utvikling være i Romedal, utover ny bebyggelse?
 • Hva kan bli positive ringvirkninger av av vekst og utvikling og hvilke negative konsekvenser kan oppstå?
 • Hvordan kan bilavhengighet reduseres?
 • Hvilke arealgrep trengs for å få ønsket utvikling og hvem er aktører i en bred utvikling av Romedal sentrum?

I det første medvirkningsmøtet den 9. november presenteres en stedsanalyse og befolknings- og bosettingsdata, samt rammer for «medvirkningsverkstedet». Det blir ulike former for deltagelse, diskusjon og gruppearbeid. 

Resultater fra møte 1 Fremtidsverksted Romedal 09.11.2022 (PDF, 1MB)

I andre møte den 16. november følges dette opp med bearbeiding og med en målsetning om mest mulig samlet innspill til utviklingen av Romedal. I mellom de to møtene er det anledning til å gjøre avtaler med planleggerne fra Stange kommune om egne møter og befaringer.

Oppsummering av møte 16. november (PDF, 178KB)

OttestadVelkommen til Åkerbæret på Åkershagan
 • Onsdag 23. november klokken 18.00-21.00
 • Onsdag 30. november klokken 18.00-21.00

Åpent plankontor  (samme sted)
Onsdag 30. november klokken 14.00-18.00.

Ottestad er et av kommunens satsningssteder som bydel til Hamar med togstopp på InterCity. Her har kommunen fått hjelp av ASAS Arkitektur til å gjøre en stedsanalyse og anbefalinger til strategi for videre utvikling av dette store tettstedet. De kommer til medvikningsmøte for å presentere foreløpige funn og å lytte. 

Ottestad er allerede i dag svært attraktivt som bosted og utfordringene her kan nok beskrives som voksesmerter. Dette gjør seg utslag i sterkt arealpress, stor gjennomgangstrafikk og et vegnett i boliggatene som sliter med å leve opp til dagens bruk, diskusjoner om høyder på bebyggelse og påvirkning på eksisterende bebyggelse.  

Videre er service og handel spredt og kanskje mangelfull og uten et tydelig sentrum og dermed også manglende møtesteder.

 • Hvordan redusere bilavhengighet og øke framkommelighet for alternativer andre transportformer?
 • Hvordan kan Ottestads kvaliteter opprettholdes, videreutvikles og tilpasses en urbanisert tilværelse som bydel til Hamar?
 • Hva er konsekvensene og hvordan kan de kompenseres?
 • Hvordan utnytte Ottestads udiskutable kvaliteter for framtida med nærhet til Mjøsa, vakkert kulturlandskap, togstasjon, handels- og kulturbyen Hamar, etablerte eneboligområder og store interesse fra eiendomsutviklere? 

I det første møtet i Åkerbæret på Åkershagan den 23. november skal møtedeltagerne få  ASAS Arkitekters foreløpige  betraktninger, før verkstedet legger til rette  for diskusjoner og forslag. 

Dokumenter fra møte 1

I andre møte den 30. november følges dette opp med ytterligere fordypning og bearbeiding og med en målsetning om mest mulig samlet innspill til utviklingen av Ottetsad. Denne dagen er det også åpent plankontor.  Der kan man komme innom for et eget møte eller en prat.

I mellom de to møtene er det anledning til å gjøre avtaler med planleggerne fra Stange kommune om egne møter og befaringer.

IlsengVelkommen til Ilseng samfunnshus onsdag 18. januar klokken 18.00.
 
Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning
er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.
 
Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 
Dokumenter fra møtet 

ÅsbygdaVelkommen til Åsbygda skole mandag 9. januar klokken 18.00
 
Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning
er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.
 
Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 
Dokumenter fra møte

VallsetVelkommen til klubbhuset på Nordlund (Vallset idrettslag) tirsdag 10. januar klokken 18.00.
 
Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning
er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.
 
Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 
Dokumenter fra møte

EspaVelkommen til Espa kulturhus
 • Tirsdag 6.desember kl 18:00 på Espa kulturhus.
 
Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning
er et strategipunktet det jobbes ut ifra for disse fire mindre tettstedene i kommunen. De er forskjellige, har ulike kvaliteter, potensiale og utfordringer.
 
Ut i fra dette skal det defineres målsetninger for stedenes utvikling, med vurdering av virkemidler og konsekvenser. Dette skal belyses i verkstedmøter på disse stedene. 
 

Dokumenter

Kommunens arealstrategi 

 1. Satsning på tettstedene langs IC-strekningen
 2. Mjøsa og kulturlandskapet
 3. Videreutvikle Romedal til et tettsted for Stange øst
 4. Tettstedsutvikling: muligheter og målsetning 

Tangen og Stange sentrum, samt Mjøsa og kulturlandskapet er ikke prioriterte temaer denne gangen. 

Bærekraftmål Foto AdobeStockFNs bærekraftmål

FNs bærekraftmål skal legges til grunn for planleggingen. Det gjennomføres en studie for å vise hvilke bærekraftmål som vår kommune bør rette innsats mot og disse legges til grunn for utvikling av tettstedene våre. 


Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Stange kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i kommunen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Stange.

Kommuneplanens samfunnsdel legger vekt på viktige utfordringer, og synliggjør strategiske valg kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel sier noe om hvor utviklingen i kommunen skal foregå. Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte utviklingen.

Planprogrammet finner du her (PDF, 2MB)

Politisk behandling

Arealinnspill til planarbeidet

Frist for konkrete arealinnspill  var 1. september 2022.