Ordningen er overført fra statsforvalteren til kommunene. Statsforvalteren er klageinstans, og fordeler midlene til kommunene. Kommunene prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.

Fristen for å søke tilskudd er 15.april.

Elektronisk søknad leveres her

Hvem kan søke

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd, men der det av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid, kan også gis tilskudd.

Dette kan søkes om tilskudd til:

  • Faste installasjoner (inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag)
  • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag)
  • Elektronsik overvåkningsutstyr ol. (inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag)
  • Planlegging- og tilretteleggingstiltak (inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag)

 
Søknaden må inneholde

  • En god forklaring på hva prosjektet går ut på - Tiltaksbeskrivelse kan lastes opp i søknaden
  • Tiltaket må beskrives, hva skal utføres og hvordan, materialer, mål, dimensjoner, egeninnsats, bruk av utstyr
  • Det må foreligge detaljer kostnadsoverslag og finansieringsplan 
  • Avtaler med grunneier der det er aktuelt
  • Kart som viser tiltaket