Gjødslingsplan

Gjødslingsplanen skal være årlig, men landbrukskontoret kan godkjenne 5-årig gjødslingsplan ved enkel og ekstensiv drift og disponerer husdyrgjødsel fra mindre enn 5 gjødseldyrenheter.

I søknad om produksjonstilskudd skal du svare på spørsmål om du har godkjent gjødslingplan som oppfyller kravene i forskrift om gjødselplanlegging. Forskrift om gjødselplanlegging gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon, og som har rett til produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Hvis gjødslingsplanen er mangelfull skal du svare nei. Foretak som ikke har jordbruksareal må likevel disponere gjødsla på forsvarlig måte, og ha dokumentasjon på dette.

Foretaket ditt kan kun være unntatt krav om gjødslingsplan hvis du 

 • ikke har jordbruksareal med planteproduksjon (for eksempel dersom du kun har honningproduksjon)
 • har fått dispensasjon fra forskrift om gjødslingsplanlegging (dette kan du søke om hos oss)

 
Du må gjerne lage gjødslingsplanen din selv, så lenge den oppfyller kravene i forskriften. Hvis du ikke vil lage planen selv kan vi gjøre det, eller du kan kontakte Norsk landbruksrådgiving.

Jordprøver 

For å ha en godkjent gjødslingsplan som oppfyller kravene i forskrift om gjødselplanlegging skal det tas jordprøver hvert 4. - 8. år. Jordprøvene tas med jordbor og fyller i jordprøveesker som rommer en halv liter jord. Du må også fylle ut bestillingsskjema. Du kan låne jordbor hos oss. Du kan også få bestillingsskjema, prøveesker og samlekartonger ved å henvende deg til kontoret. Norsk landbruksrådgiving har også slikt utstyr.

På høsten (oktober-november) har vi avtale med henting av jordprøver fra Blæstad. Du kan da komme innom med jordprøvene så blir de hentet her.
Analysene gjøres av Eurofins. De utfører også analyser av grovfôr dersom du har behov for det.

Bestillingsskjema for jordprøver

Det er Eurofins som analyserer jordprøvene. Teksten er hentet fra deres uttaksbeskrivelse. Det anbefales å ta en jordprøve per 5 dekar. Ved store ensartede skifter kan hver prøve representere 10-15 dekar, og for små, uensartede skifter bare 2-3 dekar. Prøvene skal tas i matjordlaget, ned til 20 cm dybde.

1. Planlegg prøveuttaket

 • Marker prøvepunktene på kart.
 • Merk jordprøveeskene. Maks 4 tegn.
 • Overfør prøvemerkingen til bestillingsskjema, og fyll ut øvrige opplysninger på skjema.
 • Ta med kart, bestillingsskjema, jordbor, prøveesker, samlekartonger til å ha prøveeskene i, vannfast tusj og en bøtte å blande jorda i.

2. Ta ut prøvene

 • Minst 9 stikk per prøve, med 2 meters avstand, innen en radius på 2-5 meter
 • Bland jorda fra alle stikkene godt i en bøtte og fyll prøveeskene helt opp.

3. Tørking og innsending

 • Tørk prøvene hvis de er veldig våte, maks 40 grader i tørkeskap, eller luftig sted uten gasser fra f.eks. fjøs.
 • Lever prøvene til et av prøveleveringsstedene (Blæstad) eller send de i posten til Aurofins Agro. Husk utfylt og signert bestillingsskjema.

 

Spredning av husdyrgjødsel på jordbruksareal

Spredning av husdyrgjødsel er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødsel på snødekket eller frosset mark. Spredning uten nedmolding på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og dette skal gjøres senest innen 1. september. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent jordbruksareal.

Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger skal det tas hensyn tas hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning. 
 

Beitebruk

Statsforvalteren sender hvert år ut en brosjyre om Rovvilt og beitesesongen.
 
Romedal almenning og Stange almenning har fått utarbeidet en beitebruksplan for sine områder.

Gjennom Regionalt miljøtilskudd kan beitelag søke om driftstilskudd (Organisert beitebruk).
Søknadsfristen er 15.november.

Tilskuddet kan gis til beitelag eller andre former for organisert samarbeid der det driver næringsmessig beitedrift. Det kan søkes om tilskudd til investeringstiltak og/ eller planleggings- og tilretteleggingstiltak. Søknadsfristen er 15. april. 

Statsforvalteren i Innlandet har ansvaret for denne ordningen. Søknadsfristen er 15. februar

Det kan gis tilskudd til
 • Skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
 • Seterdrift med melkeproduksjon
 • Skjøtsel av setervoller og seterlandskap
 • Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner

Det kan gis tilskudd til:
 • å ivareta biologisk mangfold og gammel kulturmark
 • å ivareta kulturminner og kulturmiljøer

Veterinærvakta

Veterinærvakta er interkommunal for Hamar, Løten og Stange. Det er Stange kommune som administrerer vakta på vegne av de gjeldende kommuner. Dette er en akuttelefon, og gjelder for akutt syke og skadde dyr.
Produksjonsdyr som ikke kan flyttes er hovedprioritert

Vaktordninger gjelder fra kl. 16.00 - 08.00 på hverdager, og i helger og helligdager.  Telefon: 62562430

Vakta har plikt til å:

 • Oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14
 • Yte veterinærhjelp før neste dag av dyrehelse-, dyrevern- og næringsmessige hensyn
 • Ivareta offentlige interesser

 
Veterinærvakta er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakta er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.