Vi har tre beitelag i Hamar, Løten og Stange

Løten og Vang
beitelag

Ingeborg Hoelstad Hellem
 41426729

Romedal og Stange sau- og geitebeitelag
Jorunn Egner
 92448477

Storfebeitelaget for Stange og Romedal
Kjell Joar Dybdahl
 90946526

 Disse har beiting i allmenningene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romedal og Stange 
Gaute Nøkleholm
 41442992

Løten 
 Endre Jørgensen
41572485

Vang
 Magne Svenkerud
47711900

Hvert år gir Statsforvalteren ut en informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen. Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovviltforvaltningen i Innlandet, samt informasjon om statens rovviltberedskap og vakttelefon. 

Veterinærvakta

Veterinærvakta er interkommunal for Hamar, Løten og Stange og den er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Det er Stange kommune som administrerer vakta på vegne av de gjeldende kommuner. Dette er en akuttelefon, og gjelder for akutt syke og skadde dyr.

Vaktordninger gjelder fra kl. 16.00 - 08.00 på hverdager, og i helger og helligdager.  Telefon: 62562430

Vakta har plikt til å:

  • Oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14
  • Yte veterinærhjelp før neste dag av dyrehelse-, dyrevern- og næringsmessige hensyn
  • Ivareta offentlige interesser