Stange kommune er en av Innlandets største landbrukskommuner. I motsetning til store deler av landet ellers øker andelen storfe betydelig. Det har vært en nedgang i antall melkekyr og NRF-dyr, men en stor økning i dyr av kjøttferaser. Antall sau i utmarka har vært synkende fra toppåret i 1992, og er i 2018 på samme nivå som i 1976. Det har vært en markert nedgang fra 2012.

Beitebruksplan Romedal og Stange Almenning