Stange helsestasjon har en folkehelseprofil:

Vårt mål er at barn og unge i Stange kommune skal få en god start i livet, at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Vi tenker folkehelse i alt vi gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne i arbeidet vårt.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av barn/unge fra 0-20 år med spesielle behov, og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtaler får vi kartlagt hvilke behov, utfordringer og ressurser som barn/ungdom og foreldre har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Helsestasjonstjenesten i Stange kommune er en del av virksomheten Barn og familie, og flyttet i 2010 inn i felles lokaler på Stange helsestasjon. Helsestasjonstjenesten er lovfestet i ”Helse og omsorgstjenesteloven”. De siste statlige anbefalingene foreligger i ”Veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste” 1998 .

Yrkesgrupper i helsestasjonen i Stange er: helsesøster, jordmor, lege, barnepleier og kontorsekretær. Vi samarbeider tett med blant annet fysioterapeut, Stangehjelpa, barnehager og skoler. Ellers er det nært samarbeid med andre instanser i kommunen som arbeider med barn og familier, og med sykehusene.

I følge ”Lov om pasient og brukerrettigheter, § 6-1" har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.


Brit Stensrud

Stange helsestasjon

Åpningstider:
mandag-fredag 08.30-14.30

Åpen veietid: mandager kl 12-14

Besøksadresse:
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange
Tlf. 62 56 23 33

Ledende helsesøster
Brit Stensrud
tlf. 62 56 23 26/  982 60 330