Stange helsestasjon har en folkehelseprofil:

Vårt mål er at barn og unge i Stange kommune skal få en god start i livet, at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Vi tenker folkehelse i alt vi gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne i arbeidet vårt.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av barn/unge fra 0-20 år med spesielle behov, og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtaler får vi kartlagt hvilke behov, utfordringer og ressurser som barn/ungdom og foreldre har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Helsestasjonstjenesten i Stange kommune er en del av virksomheten Barn og familie, og flyttet i 2010 inn i felles lokaler på Stange helsestasjon. Helsestasjonstjenesten er lovfestet i ”Helse og omsorgstjenesteloven”. De siste statlige anbefalingene foreligger i ”Veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste” 1998 .

Yrkesgrupper i helsestasjonen i Stange er: helsesykepleiere, jordmor, lege, barnepleier og kontorsekretær. Vi samarbeider tett med blant annet fysioterapeut, Stangehjelpa, barnehager og skoler. Ellers er det nært samarbeid med andre instanser i kommunen som arbeider med barn og familier, og med sykehusene.

I følge ”Lov om pasient og brukerrettigheter, § 6-1" har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Har barnet ditt feber, utslett eller oppkast/diarè?
Vi ber deg i tilfelle om å avlyse dagens time og komme tilbake en annen gang.
Pga smittefare ønsker vi ikke syke barn på på helsestasjonen. Hvis du er bekymret for barnet ditt, kontakt fastlege.

 


Stange helsestasjon

Åpningstider:
mandag-fredag 08.30-14.30

Åpen veietid: mandager kl 12-14

Besøksadresse:
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange
Postadresse:
Stange rådhus, Postboks 214, 2336 Stange
Tlf. 62 56 23 33