På grunn av utbrudd av korona i Norge ønsker vi å begrense antall besøkende ved Stange helsestasjon. Følgende tiltak vil bli gjort for å hindre smittespredning:

  • Vi gjennomfører kun konsultasjoner på de aller minste barna samt de barna som trenger vaksiner.
  • Det vil ikke bli tilbud om hjemmebesøk, så nyfødtsamtaler gjennomføres på helsestasjonen.
  • Det er viktig at det er kun én forelder/foresatt som følger barnet til konsultasjonen. Ingen søsken
  • Ved luftveissymptomer kan du ikke møte på helsestasjonen. Ta da heller en telefon og konferer med oss .
  • Det vil ellers bli individuell oppfølging via telefon der det er behov for dette.
  • Viktig at gravide møter alene, uten sin partner.
  • Stange helsestasjon gjør alle nødvendige tiltak for å unngå smittespredning, som grundig vask av overflater, det er spritdispenser i døra som alle må benytte seg av før de kommer inn, og alle konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange sitter på venterommet samtidig.
  • Det vil ikke bli tilbud om åpen veietid og åpen time hos jordmor.

Vi har telefontid 10.00-14.00 på hverdager. Ønsker du å snakke med en jordmor eller helsesykepleier kan du ringe tlf. nr.  90240364

Har du spørsmål om en timeavtale kan du ringe tlf. nr. 47790711

For skolehelsetjenesten gjelder følgende:

  • Foreldre med bekymring for sine barn og barn og unge som ønsker det, kan ta kontakt på sms til sin helsesykepleier i skolehelsetjenesten.
  • Helsestasjon for ungdom er stengt. Ved behov kan ungdom kontakte helsesykepleier på tlf. 91742050.

 

 

Vårt mål er at barn og unge i Stange kommune skal få en god start i livet, at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Vi tenker folkehelse i alt vi gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne i arbeidet vårt.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av barn/unge fra 0-20 år med spesielle behov, og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtaler får vi kartlagt hvilke behov, utfordringer og ressurser som barn/ungdom og foreldre har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Helsestasjonstjenesten i Stange kommune er en del av virksomheten Barn og familie. Helsestasjonstjenesten er lovfestet i ”Helse og omsorgstjenesteloven”. De siste statlige anbefalingene foreligger i ”Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom» 2017.

Yrkesgrupper i helsestasjonen i Stange er: helsesykepleier, jordmor, lege og kontorsekretær. Vi samarbeider tett med blant annet fysioterapeut, barnevern, Stangehjelpa, barnehager og skoler. Ellers er det nært samarbeid med andre instanser i kommunen som arbeider med barn og familier, og med sykehusene.

I følge ”Lov om pasient og brukerrettigheter, § 6-1" har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Har barnet ditt feber, utslett eller oppkast/diaré?
Vi ber deg i tilfelle om å avlyse dagens time og komme tilbake en annen gang.
Pga. smittefare ønsker vi ikke syke barn på helsestasjonen. Hvis du er bekymret for barnet ditt, kontakt fastlege.

 

Samlivskurssamlivskurs