Stange helsestasjon gjør nødvendige tiltak for å unngå smittespredning. Vi utfører grundig vask av overflater mellom hver konsultasjon. Det er spritdispenser i døra som alle må benytte seg av før de kommer inn og før de går ut igjen. Konsultasjoner settes opp spredt ut over dagen for å hindre at mange er på venterommet samtidig.

  • Bortsett fra på "hjemmebesøket" etter fødsel (på helsestasjonen), er det kun én av foreldrene som kan være med på konsultasjoner hos helsesykepleier
  • Det vil ikke bli tilbud om åpen veietid og åpen time hos jordmor

Vi har telefontid 10.00-14.00 på hverdager.

Har du spørsmål om en timeavtale, eller ønsker å snakke med en helsesykepleier kan du ringe tlf. nr. 47790711.

Ønsker du å snakke med en jordmor kan du ringe tlf. nr. 90240364.

For skolehelsetjenesten gjelder følgende:

  • Sommerferien er lang og noen har kanskje behov for helsehjelp eller en å snakke med. Barn/ungdom og deres foreldre kan sende sms til Stange helsestasjon på telefon 47790711. Du vil da bli kontaktet av en helsesykepleier for nærmere avtale.

 

 

Vårt mål er at barn og unge i Stange kommune skal få en god start i livet, at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Vi tenker folkehelse i alt vi gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne i arbeidet vårt.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av barn/unge fra 0-20 år med spesielle behov, og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtaler får vi kartlagt hvilke behov, utfordringer og ressurser som barn/ungdom og foreldre har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Helsestasjonstjenesten i Stange kommune er en del av virksomheten Barn og familie. Helsestasjonstjenesten er lovfestet i ”Helse og omsorgstjenesteloven”. De siste statlige anbefalingene foreligger i ”Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom» 2017.

Yrkesgrupper i helsestasjonen i Stange er: helsesykepleier, jordmor, lege og kontorsekretær. Vi samarbeider tett med blant annet fysioterapeut, barnevern, Stangehjelpa, barnehager og skoler. Ellers er det nært samarbeid med andre instanser i kommunen som arbeider med barn og familier, og med sykehusene.

I følge ”Lov om pasient og brukerrettigheter, § 6-1" har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroller i den kommunen barnet bor og oppholder seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Har barnet ditt feber, utslett eller oppkast/diaré?
Vi ber deg i tilfelle om å avlyse dagens time og komme tilbake en annen gang.
Pga. smittefare ønsker vi ikke syke barn på helsestasjonen. Hvis du er bekymret for barnet ditt, kontakt fastlege.