Logopedtjenesten i Stange kommune gir hjelp og bistand innenfor områdene:

  • språkvansker/språktilegnelse
  • språklydvansker/uttalevansker
  • taleflytvansker/stamming
  • stemmevansker/stemmelidelser
  • afasi
  • dysartri
  • dysfagi/svelgvansker

Logopedtjenesten er en ambulerende tjeneste og gir tilbud om logopedhjelp til barn i førskolen og elever i grunnskolen. Logopedhjelpen gis på logopedkontorer ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA) eller ute på den enkelte skole og barnehage i Stange.  

Søke om logopedtjeneste

Det kreves en henvisning underskrevet av foresatte for å få hjelp hos logoped. Både helsestasjon, barnehage og skole er behjelpelig med slik henvisning. 

Kriterier for tjenesten

Logopedene gir tjenester til barn og unge i førskole- og grunnskolealder i Stange kommune. Logopedbehov for elever videregående skole er et fylkeskommunalt ansvar, og logopedbehov for voksne dekkes i de fleste tilfeller av privatpraktiserende logoped via HELFO. Kommunen kan være behjelpelig med å formidle kontakt med private logopeder dersom det er ønskelig.