Teknisk sektor g:/teknisk/regbest/026.doc

Planavdelingen

 

 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR ENGEBAKKFELTET, VALLSET

REGULERINGSBESTEMMELSER.

 

Vedtatt av kommunestyret: 14.02.79

Stadfestet: 20.03.80

 

1. Det regulerte området er på plankart vist med reguleringsgrense (tykk, brutt strek). Arealet innenfor denne begrensningslinje skal som angitt på plankartet nyttes til:

- områder for boligbebyggelse

- områder for forretning

- områder for offentlig bebyggelse

- områder for almennyttig bebyggelse

- trafikkområde

- spesialområde

- friområde og

- landbruksområde

- fareområde.

 

2. Områder for boligbebyggelse

a) Områdene skal bare nyttes til ren boligbebyggelse med tilhørende anlegg (garasjer, uthus/boder o.l.). Bygningsrådet kan tillate felles garasjer eller andre spesielle anlegg som bare tjener beboerne i strøket, og som ikke medfører særlige ulemper.

b) Bygningenes grunnflate, inklusive garasje må ikke overstige 20% av tomtens nettoareal.

c) Boligene skal være frittliggende småhus i 1-11/2 etasje.

Hvor terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan sokkeletasje tillates innredet til beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Sokkeletasjes fasade(r) skal fortrinnsvis ha samme materiale- og fargebruk.

Hvor bygningsrådet finner at det kan passe inn i helheten, vil det kunne tillate tomannsboliger i 1 og 2 etasjer.

Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak. Bygningsrådet kan godkjenne andre takformer dersom forholdene tilsier dette.

d) Til hver bolig skal avsettes minst 1 bil-oppstillingsplass i tillegg til garasje, jmfr. vedtak til bygningslovens 69, jmfr. 76.

Garasjer og/eller uthus skal fortrinnsvis bygges sammen med eller oppføres i klar sammenheng med bolighuset og garasjer og/eller uthus bør fortrinnsvis tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate frittliggende garasje.

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for bolighuset selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

e) Som innhegning skal fortrinnsvis nyttes hekk eller annen beplantning. Gjerder skal ikke være høyere enn 0,7 m. Bygningsrådet skal godkjenne såvel innhegningenes plassering som utforming og konstruksjon av gjerdene.

f) Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn, kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel eller opphold i det fri.

g) Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig utstsrekning bevares. Bygningsrådet kan påby at eksisterende vegetasjon fjernes dersom den er til sjenanse for den offentlige ferdsel eller opphold i det fri.

h) Terrengforskjeller bør gis en naturlig overgang mot sideterreng og forstøtningsmurer bør unngås.

Anlegg av jordterasser med bratte skråninger ned mot opprinnelig terreng bør unngås.

Deponering av overskuddsmasser skjer på anvist sted. Fyllplassen gis god landskapsmessig form som ikke bryter med omkringliggende terreng.

Hvor terreng og planering nødvendiggjør forstøtningsmurer skal forstøtningsmurens konstruksjon, utforming og høyde godkjennes av bygningsrådet.

 

3. Område for forretningsbebyggelse og andre serviceanlegg.

 

a) Områdene skal nyttes til forretnings- og servicebebyggelse. Bygningsrådet kan også tillate produksjonsrettet virksomhet. Disse bygg kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygningsrådet kan tillate at 2. etasje innredes til boligformål.

b) Hver bedrift skal på egen grunn ha plass for parkering, samt av- og pålessing som er nødvendig for eiendommens bruk etter bygningsrådets skjøn

d) Søknad om byggetillatelse for enkelte bygg kan bare behandles på grunnlag av en bebyggelsesplan for hele eiendommen og med vist parkering.

 

4. Område for offentlig og almennyttige formål

Utnyttelsesgrad og bygningsmasser skal stå i et harmonisk forhold til den omliggende bebyggelse.

Anleggenes art og utforming , herunder terrengutformingen, skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan kreve utarbeidet situasjonsplan for området i sin helhet eller deler av det før anmeldelsen av et enkelt bygg behandles. Situasjonsplan skal vise såvel bebyggelse som utomhusanlegg.

 

5. Friområde

I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning som har naturlig tilknytning til friområdene når dette etter rådets skjønn ikke er til hinder for områdenes bruk som friområde. Det tillates opparbeidet asfalterte gangstier i friområdene.

 

6. Fellesbestemmelser

a) Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldinger påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en enhetlig og

harmonisk utførelse med hensyn til takvinkel og materiale. Utvendig fargebruk skal godkjennes av bygningsrådet.

b) Ubebygde områder, herunder ubebygd del av tomt, skal gis en tiltalende utforming og behandling.

Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig utstrekning søkes bevart.

c) Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.

d) Ved siden av disse reguleringsbestemmelser gjelder bestemmelsene i bygningsloven, byggeforskriftene og bygningsvedtektene for Stange kommune.