Teknisk sektor g:/teknisk/regbest/015.doc

Planavdelingen

 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR BOTTENFJELLET

REGULERINGSBESTEMMELSER.

 

 

Vedtatt av kommunestyret: 09.02.77

Stadfestet: 27.04.77

 

1. Det regulerte området er på plankart vist med reguleringsgrense (tykk, brutt strek). Arealet innenfor denne begrensningslinje skal som angitt på plankartet nyttes til:

- områder for boligbebyggelse

- områder for forretning

- områder for offentlig bebyggelse

- områder for industri

- trafikkområde

- spesialområde

- friområde

- landbruksområde

- fareområde

- områder for almennyttig bebyggelse

 

2. Områder for boligbebyggelse

a) Områdene skal bare nyttes til ren boligbebyggelse med tilhørende anlegg (garasjer, uthus/boder o.l.). Bygningsrådet kan tillate felles garasjer eller andre spesielle anlegg som bare tjener beboerne i strøket, og som ikke medfører særlige ulemper.

b) Fradeling av tomter og/eller oppføring av bebyggelse tillates ikke før det foreligger tomtedelingsplan for det enkelte område, godkjent av bygningsrådet.

c) Bygningenes grunnflate, inklusiv garasje må ikke overstige 20% av tomtens nettoareal.

d) Boligene skal være frittliggende småhus i 1-11/2 etasje.

Hvor terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan sokkeletasje tillates innredet til beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i byggeforskriftene. Sokkeletasjes fasade(r) skal fortrinnsvis ha samme materiale- og fargebruk som fasade for øvrig.

Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak. Bygningsrådet kan godkjenne andre takformer dersom forholdene tilsier dette.

e) Til hver bolig skal avsettes minst 1 bil-oppstillingsplass i tillegg til garasje, jmfr. vedtak til bygningslovens 69, jmfr. 76.

Garasjer og/eller uthus skal fortrinnsvis bygges sammen med eller oppføres i klar sammenheng med bolighuset og tilpasses dette med hensyn til materialvalg, form og farge. Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate frittliggende garasje.

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for bolighuset selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

f) Som innhegning skal fortrinnsvis nyttes hekk eller annen beplantning. Gjerder skal ikke være høyere enn 0,7 m. Bygningsrådet skal godkjenne såvel innhegningenes plassering samt utforming og konstruksjon.

g) Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn, kan virke sjenerende for den offentlige ferdsel.

h) Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig utstrekning bevares. Bygningsrådet kan påby at eksisterende vegetasjon fjernes dersom den er til sjenanse for den offentlige ferdsel.

i) Terrengforskjeller bør gis en naturlig overgang mot sideterrenget og forstøtningsmurer bør unngås.

Anlegget av jordterasser med bratte skråninger ned mot opprinnelig terreng bør unngås.

Deponering av overskuddsmasser skjer på anvist sted. Fyllplassen bør gis god landskapsmessig form som ikke bryter med omkringliggende terreng.

Hvor terreng og planering nødvendiggjør forstøtningsmurer skal forstøtningsmurens konstruksjon, utforming og høyde godkjennes av bygningsrådet.

 

3. Område for forretningsbebyggelse og andre serviceanlegg

a) Områdene skal nyttes til forretnings- og servicebebyggelse. Bygningsrådet kan også tillate produksjonsrettet virksomhet. Disse bygg kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygningsrådet kan tillate at 2. etasje innredes til boligformål.

b) Bygningsrådet kan forby virksomhet som etter rådets skjønn er sjenerende for de omboende eller til ulempe for den offentlige ferdsel.

c) Hver bedrift skal på egen grunn ha plass for parkering, samt av- og pålessing som er nødvendig for eiendommens bruk etter bygningsrådets skjønn.

d) Søknad om byggetillatelse for enkelte bygg kan bare behandles på grunnlag av en bebyggelsesplan for hele eiendommen og med vist parkering.

 

4. Område for offentlig og almennyttige formål

Utnyttelsesgrad og bygningsmasser skal stå i et harmonisk forhold til den omliggende bebyggelse.

Anleggenes art og utforming , herunder terrengutformingen, skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. Bygningsrådet kan kreve utarbeidet situasjonsplan for området i sin helhet eller deler av det før anmeldelsen av et enkelt bygg behandles. Situasjonsplan skal vise såvel bebyggelse som utomhusanlegg.

 

5. Område for industri

a) Innenfor industriområdet kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha mest mulig regelmessig form.

b) Anleggenes art, utforming og plassering skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet, som kan fastsette at bedrifter som antas å ville medføre særlige ulemper, henvises til bestemte deler av arealet eller til andre industristrøk.

c) Bebyggelsen kan oppføres i inntil to etasjer innenfor rammen av bestemmelsene i bygningsloven. Forøvrig skal bebyggelsen oppføres etter bygningslovens bestemmelser om forholdet mellom avstand og bygningshøyde ved frittliggende bebyggelse.

d) Byggets plassering og byggeretning skal godkjennes av bygningsrådet i hvert enkelt tilfelle.

e) Den ubebygde del av tomta skal opparbeides på en mest mulig tilfredsstillende måte og såvidt mulig parkmessig behandles. Utvendig lagring skal mest mulig unngås eller ordnes slik at den blir minst mulig synlig, eventuelt skjermes med murer eller annen innhegning. Eksisterende trær bør søkes bevart, men ikke slik at det etter bygningsrådets skjønn blir til sjenanse for naboer eller for den kjørende trafikk. Dette gjelder også forøvrig beplantninger.

f) All parkering og av- og pålessing av varer skal skje på egen grunn.

g) Innhegning skal anmeldes til bgningsrådet, som skal godkjenne såvel gjerdenes plassering som høyde, konstruksjon og farge.

h) Inn- og utkjøringsforholdene til tomtene skal være oversiktlige og mest mulig trafikksikre.

 

 

 

 

6. Friområde

I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygning som har naturlig tilknytning til friområdene når dette etter rådets skjønn ikke er til hinder for områdenes bruk som friområde. Det tillates opparbeidet asfalterte gangstier i friområdene.

 

7. Fellesbestemmelser

a) Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldinger påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en enhetlig og

harmonisk utførelse med hensyn til takvinkel og materiale. Utvendig fargebruk skal godkjennes av bygningsrådet.

b) Ubebygde områder, herunder ubebygd del av tomt, skal gis en tiltalende utforming og behandling.

Eksisterende vegetasjon bør i størst mulig utstrekning søkes bevart.

c) Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.

d) Ved siden av disse reguleringsbestemmelser gjelder bestemmelsene i bygningsloven, byggeforskriftene og bygningsvedtektene for Stange kommune.